ёрист

ѕовернутись на стор≥нку " одекси"


         

          ѕов≥тр¤ний кодекс ”крањни


 ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1993, N 25, ст.274 )

 ( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬– 
  N 3168-XII ( 3168-12 ) в≥д 04.05.93, ¬¬–, 1993, N 25, ст.275 )

 ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами 
  N 590/97-¬– в≥д 21.10.97, ¬¬–, 1998, N 2, ст. 5 
  N 1297-XIV ( 1297-14 ) в≥д 15.12.99, ¬¬–, 2000, N 11, ст.89 )


               –озд≥л I
            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. —уверен≥тет над пов≥тр¤ним простором ”крањни

   ”крањн≥ належить повний ≥ виключний  суверен≥тет  над
пов≥тр¤ним простором ”крањни, що Ї частиною територ≥њ ”крањни.
   ѕов≥тр¤ним простором ”крањни Ї частина пов≥тр¤ноњ сфери,
розташована над суходолом ≥ водною територ≥Їю ”крањни, в тому
числ≥ над њњ територ≥альними водами (територ≥альним морем).

   —татт¤ 2. —фера д≥њ ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни

   ѕов≥тр¤ний кодекс ”крањни регулюЇ д≥¤льн≥сть користувач≥в
пов≥тр¤ного простору ”крањни з метою задоволенн¤ ≥нтерес≥в ”крањни
та њњ громад¤н ≥ забезпеченн¤ безпеки ав≥ац≥њ.
   јв≥ац≥¤ ¤к галузь - це ус≥ види п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та
установ, д≥¤льн≥сть ¤ких спр¤мована на створенн¤  умов  та
використанн¤ пов≥тр¤ного простору людиною за допомогою пов≥тр¤них
суден.
   ƒ≥¤ ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни поширюЇтьс¤  на  вс≥х
користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни в частин≥, що  њх
стосуЇтьс¤, ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами, ¤кщо
закони крањни перебуванн¤ користувача не передбачають ≥ншого.

   —татт¤ 3. ƒержавне регулюванн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ
        ”крањни

   ƒержава зд≥йснюЇ регулюванн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ
через ћ≥н≥стерство транспорту  ”крањни,  в≥дпов≥дн≥  органи
ав≥ац≥йного  транспорту  ”крањни  за  такими  напр¤мами:
   забезпеченн¤ розвитку цив≥льноњ ав≥ац≥њ;
   нагл¤д за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден;
   сертиф≥кац≥¤, реЇстрац≥¤ та л≥цензуванн¤;
   регулюванн¤  використанн¤  пов≥тр¤ного  простору   ≥
обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху;
   забезпеченн¤ пошуку та р¤туванн¤ пов≥тр¤них суден,  що
зазнають чи зазнали лиха;
   захист ав≥ац≥њ ”крањни в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ в њњ
д≥¤льн≥сть;
   науковий супров≥д д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ та забезпеченн¤  њњ
безпеки, ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ ¤к галузевими, так ≥ м≥жгалузевими
науково-досл≥дними орган≥зац≥¤ми ≥ ав≥ац≥йними п≥дприЇмствами;
   спри¤нн¤  зовн≥шньоеконом≥чн≥й  ≥   м≥жнародно-правов≥й
д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ.
   «а р≥шенн¤м ћ≥н≥стерства  транспорту  ”крањни  можливе
об'Їднанн¤ зусиль ≥ проведенн¤ роб≥т у зазначених напр¤мах з
органами ≥нших держав з метою вир≥шенн¤ питань б≥льш ¤к≥сно та з
меншими витратами.
   ( „астину третю статт≥ 3 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 1297-XIV ( 1297-14 ) в≥д 15.12.99 ) 
( —татт¤ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1297-XIV
( 1297-14 ) в≥д 15.12.99 )

   —татт¤ 3-1. ƒержавний нагл¤д за забезпеченн¤м безпеки
         ав≥ац≥њ

   ƒержавний нагл¤д за забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ зд≥йснюЇ
спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади.
   ¬заЇмод≥¤ орган≥в виконавчоњ влади ”крањни щодо нагл¤ду за
безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден зд≥йснюЇтьс¤  в  пор¤дку,
встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
(  одекс доповнено статтею 3-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1297-XIV
( 1297-14 ) в≥д 15.12.99 )

   —татт¤ 4. √осподарська ≥ комерц≥йна д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ
        ”крањни

   ѕравом на зд≥йсненн¤ господарськоњ ≥ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ в
галуз≥ ав≥ац≥њ може волод≥ти будь-¤ка юридична чи ф≥зична особа,
¤ка займаЇтьс¤ експлуатац≥Їю, техн≥чним обслуговуванн¤м, ремонтом,
виробництвом, розробкою та ≥ншою д≥¤льн≥стю в галуз≥ ав≥ац≥йноњ
техн≥ки та одержала л≥ценз≥ю, ¤кщо це передбачено законодавством
”крањни.


   —татт¤ 5. —ертиф≥кац≥¤ розробника, виробника ≥ експлуатанта
        цив≥льноњ ав≥ац≥йноњ техн≥ки

   Ѕудь-¤ка юридична чи ф≥зична  особа,  ¤ка  займаЇтьс¤
д≥¤льн≥стю, пов'¤заною з розробкою, виробництвом, ремонтом ≥
експлуатац≥Їю цив≥льноњ ав≥ац≥йноњ техн≥ки, повинна одержати в≥д
державного органу з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ сертиф≥кат,
що п≥дтверджуЇ в≥дпов≥дн≥сть р≥вн¤ техн≥чноњ п≥дготовки вказаноњ
особи вимогам в≥дпов≥дних ав≥ац≥йних правил ”крањни.
   ≈ксплуатант - особа, орган≥зац≥¤ або п≥дприЇмство,  що
експлуатуЇ пов≥тр¤н≥ судна чи пропонуЇ своњ послуги в ц≥й галуз≥.


   —татт¤ 6. ¬итрати, пов'¤зан≥ з сертиф≥кац≥Їю, реЇстрац≥Їю ≥
        перереЇстрац≥Їю

   ¬итрати на:
   сертиф≥кац≥ю, реЇстрац≥ю ≥ перереЇстрац≥ю пов≥тр¤них суден,
аеродром≥в, пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;
   сертиф≥кац≥ю ав≥ац≥йного персоналу ≥ експлуатант≥в ав≥ац≥йноњ
техн≥ки;
   сертиф≥кац≥ю юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б, ¤к≥  виконують
розробку, виготовленн¤, ремонт  ≥  техн≥чне  обслуговуванн¤
ав≥ац≥йноњ техн≥ки тощо, несе особа, ¤ка подала в≥дпов≥дну за¤ву
до державного органу з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   –озм≥р державних збор≥в встановлюЇтьс¤ положенн¤м,  ¤ке
затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.


              –озд≥л II
          ј¬≤ј÷≤…Ќ≤ ѕ–ј¬»Ћј ” –јѓЌ»

   —татт¤ 7. јв≥ац≥йн≥ правила

   јв≥ац≥йн≥ правила визначають ≥ регулюють пор¤док д≥¤льност≥
ав≥ац≥њ ”крањни з метою забезпеченн¤ безпеки  польот≥в  ≥
еколог≥чноњ безпеки.
   ƒо ав≥ац≥йних правил належать:
   1) норми льотноњ придатност≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден;
   2) норми буд≥вництва ≥ придатност≥ до експлуатац≥њ аеродром≥в
≥ аеропорт≥в, систем регулюванн¤ використанн¤ пов≥тр¤ного простору
”крањни ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на територ≥њ ”крањни;
   3)  правила  сертиф≥кац≥њ  цив≥льних  пов≥тр¤них  суден,
аеродром≥в,  виробництва  ав≥ац≥йноњ  техн≥ки,  д≥¤льност≥
експлуатант≥в, ав≥ац≥йного персоналу, використанн¤  пов≥тр¤них
трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;
   4) правила  реЇстрац≥њ  пов≥тр¤них  суден,  аеродром≥в,
пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;
   5) стандарти ≥ нормативи у галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища.
   ƒо ав≥ац≥йних правил також належать нормативн≥ акти, що
регулюють:
   1) пор¤док буд≥вництва, утриманн¤ ≥ ремонту аеродром≥в ≥
аеропорт≥в;
   2) пор¤док    п≥дготовки,  переп≥дготовки,  п≥двищенн¤
квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу;
   3) пор¤док   створенн¤,  сертиф≥кац≥њ  ≥  реЇстрац≥њ
ав≥ап≥дприЇмств, ав≥акомпан≥й, приватних ф≥рм та ≥нших орган≥зац≥й
з метою використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни;
   4) пор¤док орган≥зац≥њ, виконанн¤ ≥ забезпеченн¤ польот≥в;
   5) пор¤док  орган≥зац≥њ,  виконанн¤,  забезпеченн¤  ≥
л≥цензуванн¤ ав≥ац≥йних роб≥т;
   6) пор¤док  використанн¤ пов≥тр¤ного  простору  ”крањни,
забезпеченн¤ аеронав≥гац≥йною ≥нформац≥Їю;
   7) пор¤док проведенн¤ пошукових ≥ авар≥йно-р¤тувальних роб≥т;
   8) пор¤док  зд≥йсненн¤ охорони навколишнього  природного
середовища;
   9) пор¤док  зд≥йсненн¤ нагл¤ду ≥ контролю за  безпекою
польот≥в;
   10) пор¤док проведенн¤ службового розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних
под≥й;
   11) пор¤док реал≥зац≥њ заход≥в щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в
незаконного втручанн¤ в њњ д≥¤льн≥сть;
   12) пор¤док зд≥йсненн¤ забезпеченн¤ безпеки ав≥ац≥њ та њњ
проф≥лактики;
   13) пор¤док  орган≥зац≥њ та виконанн¤ випробувальних  ≥
позатрасових польот≥в;
   14) взаЇмов≥дносини цив≥льноњ та державноњ ав≥ац≥њ.
   ƒо ав≥ац≥йних правил належать також ≥нш≥ нормативн≥ акти, що
регламентують д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ та њњ безпеку.
   јв≥ац≥йн≥ правила мають Їдину структуру, м≥ст¤тьс¤ у «вод≥
ав≥ац≥йних правил ”крањни ≥ не повинн≥  суперечити положенн¤м
 онвенц≥њ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю та ƒодаткам до нењ.
   јв≥ац≥йн≥ правила ввод¤тьс¤ в д≥ю в≥дпов≥дними державними
органами   ”крањни  ≥  п≥дл¤гають  обов'¤зковому  виконанню
вс≥ма користувачами пов≥тр¤ного простору ”крањни та  ≥ншими
юридичними чи ф≥зичними особами в частин≥, що њх стосуЇтьс¤, ¤к на
територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами, ¤кщо закони крањни
перебуванн¤ не передбачають ≥ншого.

   —татт¤ 8. —фера д≥њ ав≥ац≥йних правил

   якщо м≥жнародною угодою в галуз≥ м≥жнародного пов≥тр¤ного
права, учасницею ¤коњ Ї ”крањна, встановлюютьс¤ ≥нш≥ ав≥ац≥йн≥
правила, н≥ж т≥, що передбачен≥  њњ  законодавством,  то
застосовуютьс¤ норми м≥жнародноњ угоди.


              –озд≥л III
      ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ ѕ–ќ—“ќ–” ” –јѓЌ»


   —татт¤ 9. —труктура пов≥тр¤ного простору ”крањни

   —труктура пов≥тр¤ного простору, пор¤док њњ формуванн¤ ≥
зм≥ни, правила використанн¤ пов≥тр¤ного простору визначаютьс¤
державним органом по використанню пов≥тр¤ного простору ”крањни.
   ¬икористанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни або окремих його
район≥в може бути частково або повн≥стю обмежено.
   ƒо елемент≥в структури пов≥тр¤ного простору ”крањни належать
пов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ ”крањни, пов≥тр¤н≥
коридори дл¤ перетинанн¤ державного кордону ”крањни, встановлен≥
та невстановлен≥ маршрути польот≥в, райони виконанн¤ ав≥ац≥йних
роб≥т, заборонен≥ зони, зони обмеженн¤ польот≥в ≥ небезпечн≥ зони.
   ѕов≥тр¤на траса - це диспетчерський район або його частина,
що ¤вл¤Ї собою коридор у пов≥тр¤ному простор≥, обмежений за
висотою та шириною, призначений дл¤ безпечного виконанн¤ польот≥в
пов≥тр¤ними суднами ≥  забезпечений  аеродромами,  засобами
нав≥гац≥њ, контролю та управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом.
   ћ≥сцева пов≥тр¤на л≥н≥¤ - це диспетчерський район або його
частина, що ¤вл¤Ї собою коридор у пов≥тр¤ному простор≥, обмежений
за висотою та шириною, призначений дл¤ безпечного виконанн¤
польот≥в пов≥тр¤ними суднами ≥ забезпечений аеродромами, засобами
контролю та управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом.
   ”с≥ обмеженн¤ щодо використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни
довод¤тьс¤ до в≥дома за≥нтересованих юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б
”крањни, ≥нших держав ≥ м≥жнародних  ав≥ац≥йних  орган≥зац≥й
через канали систем аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ.
   ѕост≥йно д≥юч≥ заборонен≥ зони ≥ зони обмеженн¤ польот≥в
обов'¤зково включаютьс¤ до зб≥рник≥в аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ ≥
нанос¤тьс¤ на аеронав≥гац≥йн≥ карти.

   —татт¤ 10. ѕор¤док використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни

   ѕор¤док використанн¤   пов≥тр¤ного   простору   ”крањни
визначаЇтьс¤ ѕоложенн¤м про використанн¤ пов≥тр¤ного простору
”крањни ≥ його додержанн¤ забезпечуЇтьс¤ державною  системою
використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни.
   ѕоложенн¤ про використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни та
ѕоложенн¤ про державну систему використанн¤ пов≥тр¤ного простору
”крањни затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —татт¤ 10 в редакц≥њ «акону N 1297-XIV ( 1297-14 ) в≥д
15.12.99 )

   —татт¤ 11. ѕлата за використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни

   ѕлата за використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни, його
аеронав≥гац≥йне та  ≥нформац≥йне  забезпеченн¤  визначаЇтьс¤
положенн¤м, що приймаЇтьс¤ державним органом по використанню
пов≥тр¤ного простору ”крањни, погодженим з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в
”крањни.

   —татт¤ 12. ¬икористанн¤ м≥жнародного пов≥тр¤ного простору

   ѕри виконанн≥ пов≥тр¤ним судном польоту в  м≥жнародному
простор≥ юрисдикц≥ю щодо нього прот¤гом всього його польоту
зд≥йснюЇ  та  держава,  де  зареЇстровано  пов≥тр¤не  судно.
ѕеребуваючи у м≥жнародному пов≥тр¤ному простор≥, пов≥тр¤не судно
Ї недоторканним ≥ незалежним в≥д будь-¤коњ держави, за вин¤тком
т≥Їњ, де це пов≥тр¤не судно зареЇстровано, та п≥дкор¤Їтьс¤ ≥ д≥Ї
на п≥дстав≥ лише њњ закон≥в.
   ¬икористанн¤ м≥жнародного простору регулюЇтьс¤ м≥жнародними
правилами.

   —татт¤ 13. ћова веденн¤ рад≥ообм≥ну при обслуговуванн≥
        пов≥тр¤ного руху

   ¬еденн¤ рад≥ообм≥ну м≥ж органами обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного
руху на територ≥њ ”крањни та ек≥пажами пов≥тр¤них суден ”крањни
зд≥йснюЇтьс¤ украњнською або рос≥йською мовою, а з ек≥пажами
пов≥тр¤них суден заруб≥жних держав - англ≥йською або рос≥йською
мовою.

   —татт¤ 14. јеронав≥гац≥йне та ≥нформац≥йне забезпеченн¤
        використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни

   јеронав≥гац≥йна ≥нформац≥¤ щодо використанн¤  пов≥тр¤ного
простору ”крањни Ї доступною дл¤ вс≥х користувач≥в пов≥тр¤ного
простору ”крањни.


              –озд≥л IV
             ѕќ¬≤“–яЌ≤ —”ƒЌј

   —татт¤ 15.  ласиф≥кац≥¤ пов≥тр¤них суден

   ѕов≥тр¤н≥ судна под≥л¤ютьс¤ на державн≥,  цив≥льн≥  ≥
експериментальн≥.
   ѕов≥тр¤не судно - це л≥тальний апарат, що тримаЇтьс¤  в
атмосфер≥ за рахунок його взаЇмод≥њ з пов≥тр¤м, в≥дм≥нноњ в≥д
взаЇмод≥њ з пов≥тр¤м, в≥дбитим в≥д земноњ поверхн≥, ≥ здатний
маневрувати в тривим≥рному простор≥.
   ѕов≥тр¤не судно Ї державним, ¤кщо воно використовуЇтьс¤ на
в≥йськов≥й, митн≥й, прикордонн≥й та м≥л≥цейськ≥й службах  ≥
зареЇстровано у реЇстр≥ державних пов≥тр¤них суден.
   ѕов≥тр¤не судно Ї цив≥льним, ¤кщо воно зареЇстровано у
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден.
   ѕов≥тр¤не судно Ї експериментальним, ¤кщо воно призначене дл¤
проведенн¤  випробувань,   досл≥дно-конструкторських    ≥
науково-досл≥дних роб≥т. ≈кспериментальне пов≥тр¤не судно  до
реЇстр≥в не заноситьс¤.

   —татт¤ 16. —ертиф≥кац≥¤ типу цив≥льного пов≥тр¤ного судна

   ÷ив≥льне пов≥тр¤не судно новоњ конструкц≥њ (нового типу)
повинно бути сертиф≥ковано на в≥дпов≥дн≥сть його д≥ючим в ”крањн≥
нормам льотноњ придатност≥ ≥ мати сертиф≥кат типу.
   —ертиф≥кат типу видаЇ державний орган з питань сертиф≥кац≥њ
та реЇстрац≥њ.
   ¬ласником сертиф≥ката типу Ї розробник пов≥тр¤ного судна.
   ” раз≥ зм≥ни затвердженоњ конструкц≥њ  типу  (типовоњ
конструкц≥њ)  пов≥тр¤ного  судна  або   зм≥ни    його
експлуатац≥йно-техн≥чноњ документац≥њ, ¤к≥ впливають на льотну
придатн≥сть, цей тип пов≥тр¤ного судна повинен пройти додаткову
сертиф≥кац≥ю ≥ одержати доповненн¤ до сертиф≥ката типу.
   —ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден, а також контроль за
њх в≥дпов≥дн≥стю нормам льотноњ придатност≥ зд≥йснюЇтьс¤  за
правилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.
   —ертиф≥кат типу може бути анульовано або його д≥ю може бути
тимчасово припинено державним органом, що його видав, у раз≥
ви¤вленн¤ недол≥к≥в, ¤к≥ загрожують безпец≥ польот≥в.

   —татт¤ 17. —ертиф≥кац≥¤ екземпл¤ра цив≥льного
        пов≥тр¤ного судна

    ожний виготовлений в  ”крањн≥  екземпл¤р  цив≥льного
пов≥тр¤ного судна повинен бути сертиф≥кований на в≥дпов≥дн≥сть
його конструкц≥њ, характеристик  та  експлуатац≥йно-техн≥чноњ
документац≥њ вимогам,  передбаченим  правилами  сертиф≥кац≥њ
цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.
   ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ пов≥тр¤ного судна в державному реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни власник такого судна повинен
отримати в державному орган≥ з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ
в≥дпов≥дне посв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть його  до
виконанн¤ польот≥в ¤к бортовий документ.
   ƒержавний орган з питань сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ може
делегувати право на видачу та продовженн¤ строку д≥њ посв≥дченн¤
про придатн≥сть екземпл¤ра пов≥тр¤ного судна до польот≥в ≥ншим
державним та в≥домчим органам у пор¤дку, передбаченому правилами
сертиф≥кац≥њ.

   —татт¤ 18. —ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден,
        що ≥мпортуютьс¤ в ”крањну

   ÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, що ≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, може
бути допущено до експлуатац≥њ, ¤кщо буде встановлено, що воно
в≥дпов≥даЇ  нац≥ональним  вимогам  держави-виготовлювача  та
додатковим техн≥чним умовам ”крањни в частин≥ льотноњ придатност≥
≥ тим самим забезпечуЇ в≥дпов≥дн≥сть типу пов≥тр¤ного судна, що
≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, д≥ючим  в  ”крањн≥  нормам  льотноњ
придатност≥.
   ѕор¤док розробки, схваленн¤ ≥ перев≥рки виконанн¤ додаткових
техн≥чних умов дл¤ сертиф≥кац≥њ пов≥тр¤ного судна, що ≥мпортуЇтьс¤
в ”крањну, пор¤док видач≥ сертиф≥ката типу ≥ посв≥дченн¤ про
придатн≥сть до польот≥в на пов≥тр¤не судно, що ≥мпортуЇтьс¤ в
”крањну, встановлюЇтьс¤  правилами  сертиф≥кац≥њ  цив≥льних
пов≥тр¤них суден ”крањни.


   —татт¤ 19. —ертиф≥кац≥¤ планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких
        л≥тальних апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден
        спортивного призначенн¤, пов≥тр¤них суден
        аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в
        та допом≥жних пристроњв, що впливають на
        безпеку польот≥в

   —ертиф≥кац≥¤ планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких  л≥тальних
апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден  спортивного  призначенн¤,
пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в
та допом≥жних пристроњв, що впливають на безпеку  польот≥в,
зд≥йснюЇтьс¤ органом чи установою, ¤ким це право делеговано
державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, за участю
розробника зазначених пов≥тр¤них суден ≥ в≥дпов≥дних федерац≥й та
асоц≥ац≥й.
   ¬идача посв≥дчень (сертиф≥кат≥в) з метою засв≥дченн¤ льотноњ
придатност≥, а також контроль за п≥дтриманн¤м льотноњ придатност≥
в процес≥ експлуатац≥њ зд≥йснюютьс¤ у пор¤дку, передбаченому
правилами сертиф≥кац≥њ зазначених у ц≥й статт≥ пов≥тр¤них суден,
що ввод¤тьс¤ в д≥ю державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥
реЇстрац≥њ пов≥тр¤них суден.

   —татт¤ 20. —ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден,
        що експортуютьс¤ з ”крањни

   ѕор¤док проведенн¤ випробувань ≥ сертиф≥кац≥њ цив≥льного
пов≥тр¤ного судна, що експортуЇтьс¤ з ”крањни, а також видач≥
експортного посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в та ≥нших
сертиф≥кац≥йних документ≥в встановлюЇтьс¤ правилами сертиф≥кац≥њ
цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

   —татт¤ 21. ¬изнанн¤ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) льотноњ
        придатност≥ до польот≥в ≥ноземного пов≥тр¤ного
        судна

   ѕосв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть  до  польот≥в
≥ноземного пов≥тр¤ного судна визнаЇтьс¤ в ”крањн≥ д≥йсним за
умови, коли вимоги, в≥дпов≥дно до ¤ких такий сертиф≥кат видано або
в≥дпов≥дно до ¤ких  йому надано юридичну силу державою його
реЇстрац≥њ, в≥дпов≥дають встановленим ”крањною вимогам.

   —татт¤ 22. «абезпеченн¤ льотноњ придатност≥ пов≥тр¤них
        суден в≥йськовоњ ав≥ац≥њ

   ѕов≥тр¤не судно в≥йськовоњ ав≥ац≥њ повинно бути перев≥рено на
в≥дпов≥дн≥сть його вимогам безпеки польот≥в.
   –≥вень льотноњ придатност≥ пов≥тр¤ного судна  в≥йськовоњ
ав≥ац≥њ повинен бути не нижчим за р≥вень льотноњ придатност≥,
встановлений державою дл¤ цього класу пов≥тр¤них суден.

   —татт¤ 23. јвторський нагл¤д за дотриманн¤м ≥ збереженн¤м
        льотноњ придатност≥ при виробництв≥, експлуатац≥њ
        та ремонт≥ пов≥тр¤ного судна

   —ер≥йне виробництво, експлуатац≥¤ та ремонт пов≥тр¤них суден
виконуютьс¤ п≥д авторським нагл¤дом розробника пов≥тр¤ного судна з
метою дотриманн¤ ≥ збереженн¤ льотноњ придатност≥.

   —татт¤ 24. ѕередача прав розробника ав≥ац≥йноњ
        техн≥ки ≥нш≥й юридичн≥й особ≥

   ѕрава розробника ав≥ац≥йноњ техн≥ки разом з сертиф≥катом типу
чи р≥внозначним документом, а також обов'¤зки з авторського
нагл¤ду за дотриманн¤м ≥ збереженн¤м льотноњ придатност≥ при
виробництв≥, ремонт≥ та експлуатац≥њ ав≥ац≥йноњ техн≥ки можуть
бути передан≥ ≥нш≥й юридичн≥й особ≥ т≥льки за погодженн¤м з
розробником та п≥сл¤ затвердженн¤ державним органом з питань
сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ. ѕри цьому державний орган з питань
сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ повинен переконатис¤, що всю необх≥дну
≥нформац≥ю, включаючи дан≥  про  проект  типу,  передано
правонаступнику ≥ в≥н може належним чином використати ц≥ дан≥ дл¤
дотриманн¤ ≥ збереженн¤ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

   —татт¤ 25. –еЇстрац≥¤ пов≥тр¤них суден

   ÷ив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ ≥
можуть бути зареЇстрован≥ т≥льки в одн≥й держав≥.
   ÷ив≥льному пов≥тр¤ному судну, занесеному  до  державного
реЇстру  пов≥тр¤них  суден  ”крањни,  видаЇтьс¤  реЇстрац≥йне
посв≥дченн¤, що Ї фактом визнанн¤ його нац≥ональноњ належност≥.
   « моменту занесенн¤ пов≥тр¤ного судна до державного реЇстру
пов≥тр¤них суден ”крањни вс≥ записи, зроблен≥ ран≥ше стосовно
цього пов≥тр¤ного судна у реЇстрах пов≥тр¤них суден ≥нших держав,
не визнаютьс¤ ”крањною.
   “аким же чином не визнаЇтьс¤ ”крањною занесенн¤ пов≥тр¤ного
судна ”крањни до реЇстру пов≥тр¤них суден ≥ншоњ держави, ¤кщо це
пов≥тр¤не судно не виключено з державного реЇстру пов≥тр¤них суден
”крањни.
   ÷ив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають  перереЇстрац≥њ  у
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни у раз≥ зм≥ни
власника пов≥тр¤ного судна, а також в ≥нших випадках, передбачених
правилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.
   ѕравила реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них  суден  ”крањни
розробл¤ютьс¤ та ввод¤тьс¤ в д≥ю державним органом з питань
сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ.
   –еЇстрац≥ю планер≥в, дельтаплан≥в,  надлегких  л≥тальних
апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден  спортивного  призначенн¤,
пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в,
а також видачу посв≥дчень про њх реЇстрац≥ю зд≥йснюЇ державний
орган чи установа, ¤ким це право делеговано державним органом з
питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ƒержавн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають реЇстрац≥њ у реЇстр≥
державних пов≥тр¤них суден ”крањни. ѕравила реЇстрац≥њ державних
пов≥тр¤них суден ”крањни встановлюЇ ћ≥н≥стерство оборони ”крањни.

   —татт¤ 26. ¬иключенн¤ пов≥тр¤ного судна з реЇстру

   ѕов≥тр¤не судно виключаЇтьс¤ з в≥дпов≥дного  державного
реЇстру пов≥тр¤них суден у раз≥:
   зн¤тт¤ пов≥тр¤ного судна з експлуатац≥њ;
   передач≥ пов≥тр¤ного судна належним чином ≥нш≥й держав≥,
≥ноземн≥й юридичн≥й чи ф≥зичн≥й особ≥.
   ѕри виключенн≥ пов≥тр¤ного судна з в≥дпов≥дного державного
реЇстру пов≥тр¤них суден ”крањни реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ втрачаЇ
силу.

   —татт¤ 27. ƒопуск пов≥тр¤них суден до експлуатац≥њ

   ÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, ¤ке  маЇ  сертиф≥кат  типу,
допускаЇтьс¤ до експлуатац≥њ, ¤кщо воно зареЇстровано у державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни ≥ маЇ посв≥дченн¤ про
придатн≥сть до польот≥в, видане державним органом з  питань
сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ пов≥тр¤них суден ”крањни або ≥ншоњ
держави, ¤кщо вимоги, на п≥дстав≥ ¤ких було видано це посв≥дченн¤,
в≥дпов≥дають вимогам, встановленим в ”крањн≥.
   ÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, ¤ке не маЇ сертиф≥ката типу, але
було в експлуатац≥њ до введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни,
заноситьс¤ до державного реЇстру ”крањни ≥ допускаЇтьс¤  до
експлуатац≥њ на п≥дстав≥ д≥ючого посв≥дченн¤ про придатн≥сть до
польот≥в або посв≥дченн¤, виданого державним органом ”крањни з
питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ƒержавне транспортне пов≥тр¤не судно, що було розроблене
зг≥дно з техн≥чними вимогами ћ≥н≥стерства оборони ”крањни до
введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни, може бути допущено до
експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни дл¤ перевезенн¤ вантаж≥в
≥ виконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т ≥ занесено до державного реЇстру
цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни, ¤кщо воно:
   в≥дпов≥даЇ  техн≥чним  вимогам  безпеки    польот≥в
¬≥йськово-ѕов≥тр¤них —ил, ¤к≥ д≥¤ли на час њх розробки;
   маЇ висновки розробника та експерт≥в, призначених державним
органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, про  можлив≥сть
безпечноњ експлуатац≥њ у цив≥льн≥й ав≥ац≥њ;
   маЇ посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в, видане державним
органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ƒержавне транспортне пов≥тр¤не судно, тип ¤кого було допущено
до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ до введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного
кодексу ”крањни, заноситьс¤ до державного реЇстру  цив≥льних
пов≥тр¤них суден ”крањни ≥ може бути допущено до експлуатац≥њ на
п≥дстав≥ д≥ючого посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в або
посв≥дченн¤, виданого державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥
реЇстрац≥њ.
   ≈кспериментальне пов≥тр¤не судно може бути допущено  до
експлуатац≥њ дл¤ задоволенн¤ потреб народного господарства ”крањни
за на¤вност≥:
   висновк≥в розробника судна ≥ експерт≥в, призначених державним
органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, про  можлив≥сть
безпечноњ експлуатац≥њ його при виконанн≥ польот≥в;
   р≥шенн¤ ”р¤ду ”крањни про використанн¤ експериментального
судна у цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни;
   посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в, виданого державним
органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ѕ≥дтриманн¤ кожного пов≥тр¤ного судна в процес≥ експлуатац≥њ
у стан≥, що в≥дпов≥даЇ вимогам норм льотноњ придатност≥ або ≥ншим,
що поширюютьс¤ на це пов≥тр¤не судно, вимогам безпеки польот≥в,
покладаЇтьс¤ на експлуатанта пов≥тр¤ного судна.
   ƒержавний орган з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ може
заборонити експлуатац≥ю пов≥тр¤ного судна у випадках:
   в≥дсутност≥ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) про придатн≥сть до
польот≥в;
   простроченн¤ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) про придатн≥сть до
польот≥в;
   експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна  за  межами  обмежень,
встановлених порадником з льотноњ експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна.

   —татт¤ 28. ѕозначенн¤, що нанос¤тьс¤ на цив≥льн≥
        пов≥тр¤н≥ судна

   Ќа зовн≥шню поверхню цив≥льних пов≥тр¤них суден повинн≥ бути
нанесен≥ державний ≥ реЇстрац≥йний розп≥знавальн≥ знаки.
   ƒопускаЇтьс¤ також нанесенн¤ на пов≥тр¤не судно додаткових
знак≥в (символ≥в, напис≥в, емблем та ≥н.) за погодженн¤м з
державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ѕравила нанесенн¤ знак≥в на пов≥тр¤не судно встановлюютьс¤
державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   ѕольоти пов≥тр¤ного судна, ¤ке не маЇ  державного  ≥
реЇстрац≥йного  знак≥в,  заборон¤ютьс¤,  кр≥м    польот≥в
експериментальних ≥ випробувальних  пов≥тр¤них  суден,  що
виконуютьс¤ зг≥дно з правилами проведенн¤ випробувальних польот≥в.

   —татт¤ 29. ѕозивний номер ≥ позивний рад≥осигнал цив≥льного
        пов≥тр¤ного судна

   ÷ив≥льному пов≥тр¤ному судну ”крањни, обладнаному засобами
рад≥озв'¤зку, надаЇтьс¤ позивний номер ≥ позивний рад≥осигнал.
   ÷ив≥льним пов≥тр¤ним суднам, зазначеним у статт≥ 20, що
обладнан≥ засобами рад≥озв'¤зку, надаЇтьс¤ позивний номер.

   —татт¤ 30. Ѕортова документац≥¤ пов≥тр¤ного судна

   Ќа цив≥льному пов≥тр¤ному судн≥ при виконанн≥  польот≥в
повинн≥ бути:
   1) реЇстрац≥йне посв≥дченн¤;
   2) посв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть до польот≥в;
   3) св≥доцтва про страхуванн¤:
   член≥в ек≥пажу ≥ ав≥ац≥йного персоналу, ¤кий перебуваЇ на
борту;
   пов≥тр¤ного судна;
   в≥дпов≥дальност≥ щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, в тому числ≥
перед трет≥ми особами;
   4) бортовий журнал пов≥тр¤ного судна;
   5) порадник з льотноњ експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна;
   6) дозв≥л на бортов≥ рад≥останц≥њ;
   7) посв≥дченн¤ (сертиф≥кати) на вс≥х член≥в ек≥пажу;
   8) при виконанн≥ м≥жнародних польот≥в - ≥нш≥ документи,
передбачен≥ м≥жнародними правилами.

   —татт¤ 31. ѕередача пов≥тр¤ного судна в оренду ≥ноземному
        експлуатанту

   ѕор¤док ≥ правила здач≥ пов≥тр¤ного судна  в  оренду
≥ноземному експлуатанту регулюютьс¤ внутр≥шн≥м  законодавством
”крањни, ¤кщо ≥нше не передбачено м≥жнародними  угодами  та
договорами, учасником ¤ких Ї ”крањна.


               –озд≥л V
            ј¬≤ј÷≤…Ќ»… ѕ≈–—ќЌјЋ

   —татт¤ 32. —клад ав≥ац≥йного персоналу

   јв≥ац≥йний персонал - це особовий  склад  ав≥ац≥йного
п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, п≥дрозд≥лу, навчального закладу, що
складаЇтьс¤ з ав≥ац≥йних спец≥ал≥ст≥в за профес≥йною ознакою.
   ƒо складу ав≥ац≥йного персоналу вход¤ть:
   1) члени ек≥пажу пов≥тр¤ного судна;
   2) особи    командно-кер≥вного,    командно-льотного,
≥нспекторського та ≥нструкторського складу;
   3) спец≥ал≥сти,  ¤к≥ зд≥йснюють регулюванн¤  використанн¤
пов≥тр¤ного простору ”крањни ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на
територ≥њ ”крањни;
   4) спец≥ал≥сти,  ¤к≥ зд≥йснюють орган≥зац≥ю ≥  техн≥чне
обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден, а також вс≥ види забезпеченн¤
польот≥в;
   5) спец≥ал≥сти, ¤к≥ обслуговують пов≥тр¤н≥ перевезенн¤;
   6) спец≥ал≥сти,  ¤к≥ зд≥йснюють орган≥зац≥ю ≥ проведенн¤
досл≥дно-конструкторських, експериментальних,  науково-досл≥дних
роб≥т при льотних випробуванн¤х ав≥ац≥йноњ техн≥ки;
   7) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють нагл¤д ≥ контроль за безпекою
польот≥в, а також т≥, ¤к≥ провод¤ть службове  розсл≥дуванн¤
ав≥ац≥йних под≥й (державн≥ ≥нспектори з безпеки польот≥в);
   8) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють анал≥з та контроль льотноњ
придатност≥ пов≥тр¤них суден  при  розробц≥,  випробуванн≥,
сертиф≥кац≥њ ≥ сер≥йному виробництв≥;
   9) спец≥ал≥сти,  ¤к≥ зд≥йснюють забезпеченн¤  ав≥ац≥йноњ
безпеки ≥ безпеки ав≥ац≥њ в ц≥лому;
   10) ав≥ац≥йн≥ експерти.
   «г≥дно з р≥шенн¤м державних орган≥в з питань регулюванн¤
д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ до складу ав≥ац≥йного персоналу можуть бути
включен≥ й ≥нш≥ спец≥ал≥сти.

   —татт¤ 33. —ертиф≥кац≥¤ ≥ допуск ав≥ац≥йного персоналу до
        ав≥ац≥йноњ д≥¤льност≥

   ќсоба, ¤ка належить до ав≥ац≥йного персоналу, повинна бути
сертиф≥кована  на в≥дпов≥дн≥сть  њњ  д≥ючим  в  ”крањн≥
квал≥ф≥кац≥йним вимогам за профес≥йною ознакою.
   ќсоба, ¤ка належить до ав≥ац≥йного персоналу, допускаЇтьс¤ до
самост≥йноњ профес≥йноњ д≥¤льност≥ лише за умови, що у нењ Ї
св≥доцтво (сертиф≥кат) на право зд≥йснювати профес≥йну д≥¤льн≥сть,
¤ке п≥дтверджуЇ на¤вн≥сть у нењ необх≥дних знань ≥ навик≥в, а
також в≥дпов≥дн≥сть стану њњ здоров'¤ встановленим вимогам.
   ѕравила ≥ пор¤док сертиф≥кац≥њ  ав≥ац≥йного  персоналу
встановлюютьс¤ в≥дпов≥дним  органом  державного  регулюванн¤
д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ.
   ќсоба ав≥ац≥йного персоналу цив≥льноњ ав≥ац≥њ при зд≥йсненн≥
профес≥йноњ д≥¤льност≥ повинна мати  при  соб≥  св≥доцтво
(сертиф≥кат).
   —в≥доцтво (сертиф≥кат), видане ≥ноземною державою, може бути
визнано д≥йсним дл¤ ав≥ац≥йного персоналу  ”крањни  органом
державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.
   ќсоби, ¤к≥ не належать до ав≥ац≥йного персоналу, допускаютьс¤
до ав≥ац≥йноњ д≥¤льност≥ у пор¤дку, встановленому в≥дпов≥дним
органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

   —татт¤ 34. ѕ≥дготовка, переп≥дготовка ≥ п≥двищенн¤
        квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу

   ѕ≥дготовка, переп≥дготовка  ≥  п≥двищенн¤  квал≥ф≥кац≥њ
ав≥ац≥йного персоналу ”крањни з видачею в≥дпов≥дних св≥доцтв може
зд≥йснюватис¤ в навчальних  ав≥ац≥йних  закладах,  центрах
переп≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йних спец≥ал≥ст≥в
та в ≥нших орган≥зац≥¤х, у тому числ≥ й ≥ноземних, що мають
в≥дпов≥дний сертиф≥кат, ¤кий визнаЇтьс¤ в ”крањн≥.


              –озд≥л VI
           ≈ ≤ѕј∆ ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ —”ƒЌј

   —татт¤ 35. —клад ек≥пажу пов≥тр¤ного судна

   ≈к≥паж пов≥тр¤ного судна складаЇтьс¤ з командира, ≥нших ос≥б
льотного ек≥пажу та обслуговуючого персоналу.
   ≈к≥паж пов≥тр¤ного судна - це особи ав≥ац≥йного персоналу,
¤ким у встановленому пор¤дку доручено виконанн¤ певних обов'¤зк≥в
з керуванн¤ ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного судна при виконанн≥
польот≥в.
   ¬с≥ члени ек≥пажу належать до льотного складу.
   ћ≥н≥мальний склад льотного ек≥пажу встановлюЇтьс¤ порадником
з льотноњ експлуатац≥њ цього типу пов≥тр¤ного судна.
   ѕольоти цив≥льних пов≥тр¤них суден при неповному м≥н≥мальному
склад≥ ек≥пажу заборон¤ютьс¤, за вин¤тком випадк≥в, спец≥ально
передбачених у завданн≥ на випробувальний пол≥т.

   —татт¤ 36. ѕрава член≥в ек≥пажу цив≥льного пов≥тр¤ного судна
        та обов'¤зки експлуатанта щодо њх забезпеченн¤

   ѕри виконанн≥ завданн¤ на пол≥т кожний член ек≥пажу маЇ право
в≥дмовитис¤ в≥д його виконанн¤, ¤кщо, на його  думку,  Ї
аргументоване побоюванн¤ за благополучне завершенн¤ польоту.
   ≈ксплуатант пов≥тр¤ного судна зобов'¤заний  в≥дшкодувати
шкоду, запод≥¤ну членов≥ ек≥пажу в раз≥ кал≥цтва або ≥ншого
ушкодженн¤ його здоров'¤, що настало у зв'¤зку з виконанн¤м ним
своњх обов'¤зк≥в при польот≥ пов≥тр¤ного судна, в частин≥, що
перевищуЇ суму одержуваноњ ним допомоги або пенс≥њ, призначеноњ
йому п≥сл¤ ушкодженн¤ його здоров'¤, ≥ фактично одержуваноњ ним
зароб≥тноњ плати.
   ≈ксплуатант пов≥тр¤ного судна зобов'¤заний  в≥дшкодувати
збитки у раз≥ смерт≥ члена ек≥пажу, що настала у зв'¤зку з
виконанн¤м службових обов'¤зк≥в з початку перельотноњ п≥дготовки
до зак≥нченн¤ п≥сл¤польотного розбору, з виплатою належноњ суми
непрацездатним особам, ¤к≥ перебували на його утриманн≥, а також
його дитин≥, що народилас¤ п≥сл¤ його смерт≥.

   —татт¤ 37.  омандир пов≥тр¤ного судна

    омандиром пов≥тр¤ного судна може бути особа, ¤ка  маЇ
спец≥альн≥сть п≥лота (льотчика), а також п≥дготовку ≥ досв≥д,
необх≥дн≥ дл¤ самост≥йного керуванн¤ пов≥тр¤ним судном цього типу
≥ кер≥вництва ек≥пажем.

   —татт¤ 38. ѕрава командира цив≥льного пов≥тр¤ного судна

   ” процес≥ своЇњ профес≥йноњ д≥¤льност≥ командир цив≥льного
пов≥тр¤ного судна маЇ право:
   1) приймати остаточне р≥шенн¤ про вил≥т, пол≥т ≥ посадку
пов≥тр¤ного судна, зливанн¤ в польот≥ пального, скиданн¤ багажу,
вантажу ≥ пошти, зм≥ну плану ≥ режиму польоту, про припиненн¤
польоту ≥ посадку пов≥тр¤ного судна на запасному аеродром≥ чи
вимушену посадку поза аеродромом, забезпеченн¤ безпеки, збереженн¤
пов≥тр¤ного судна ≥ вр¤туванн¤ житт¤ людей;
   2) в≥ддавати в межах своЇњ компетенц≥њ будь-¤к≥й особ≥, ¤ка
перебуваЇ на борту пов≥тр¤ного судна, розпор¤дженн¤ ≥ команди, ¤к≥
п≥дл¤гають беззаперечному виконанню;
   3) вживати  вс≥х необх≥дних заход≥в, у тому  числ≥  ≥
примусових, до ос≥б, ¤к≥ своњми д≥¤ми створюють загрозу безпец≥
польоту ≥ не п≥дкор¤ютьс¤ його розпор¤дженн¤м;
   4) зд≥йснювати особистий контроль за безпекою пасажир≥в у
польот≥ в раз≥ загрози безпец≥ пов≥тр¤ного судна, а також люд¤м,
¤к≥ на ньому перебувають;
   5) зм≥нювати маршрут польоту, зд≥йснювати перел≥т державного
кордону ≥ (або) виконувати посадку пов≥тр¤ного судна на аеродром≥,
не передбаченому завданн¤м на пол≥т, у випадках виникненн¤ загрози
дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ пасажир≥в та член≥в ек≥пажу, пов'¤заних з
актами незаконного втручанн¤ в д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ;
   6) бути дов≥реною особою експлуатанта пов≥тр¤ного судна,
укладати в≥д його ≥мен≥ договори ≥ угоди в ≥нтересах виконанн¤
завданн¤ на пол≥т, забезпеченн¤ безпеки польоту,  збереженн¤
пов≥тр¤ного судна, здоров'¤ ≥ житт¤ пасажир≥в;
   7) усувати в≥д виконанн¤ завданн¤ на пол≥т будь-¤кого члена
ек≥пажу пов≥тр¤ного судна, р≥вень п≥дготовки ¤кого не в≥дпов≥даЇ
завданню на пол≥т, а д≥њ загрожують безпец≥ польоту, ≥ вимагати
його зам≥ни;
   8) в екстремальн≥й ситуац≥њ, що загрожуЇ загибеллю людей, дл¤
вр¤туванн¤ њх житт¤ в≥дступати в≥д правил ≥ вимог нормативних
документ≥в, що регламентують безпеку польоту;
   9) контролювати р≥вень профес≥йних знань, вм≥нн¤ ≥ навик≥в
льотного ек≥пажу, а також ¤к≥сть роботи обслуговуючого персоналу;
   10) перев≥р¤ти св≥доцтва (сертиф≥кати) член≥в ек≥пажу, а
також на¤вн≥сть в них необх≥дних запис≥в ≥ позначок.


              –озд≥л VII
           ј≈–ќƒ–ќћ» ≤ ј≈–ќѕќ–“»

   —татт¤ 39. Ѕуд≥вництво, реконструкц≥¤ та експлуатац≥¤
        аеродром≥в ≥ аеропорт≥в

   ¬≥дведенн¤ територ≥њ дл¤ буд≥вництва  та  реконструкц≥њ
аеродром≥в ≥  аеропорт≥в,  буд≥вництво,  реконструкц≥¤  та
експлуатац≥¤ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в допускаютьс¤ в пор¤дку,
передбаченому чинним законодавством ”крањни.
   ”часть громад¤н  у  погодженн≥  питань  буд≥вництва,
реконструкц≥њ та експлуатац≥њ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в визначаЇтьс¤
законодавством ”крањни.

   —татт¤ 40. ¬≥дшкодуванн¤ шкоди

   ћайнова шкода, завдана власнику або волод≥льцю прав внасл≥док
буд≥вництва, реконструкц≥њ аеродрому чи аеропорту, безпосередньо
пов'¤зана з фактом буд≥вництва чи  реконструкц≥њ,  п≥дл¤гаЇ
в≥дшкодуванню у грошов≥й або майнов≥й форм≥ в≥дпов≥дно  до
законодавства ”крањни.

   —татт¤ 41. Ѕуд≥вництво на приаеродромн≥й територ≥њ

   ѕриаеродромна територ≥¤ (прилегла до аеродрому зона контролю
≥ обл≥ку об'Їкт≥в та перешкод) - обмежена встановленими розм≥рами
м≥сцев≥сть навколо аеродрому, над ¤кою зд≥йснюЇтьс¤ маневруванн¤
пов≥тр¤них суден.
   –озм≥ри приаеродромноњ територ≥њ повинн≥ бути  доведен≥
власником аеродрому (аеропорту) чи уповноваженою на те особою до
в≥дпов≥дних  –ад  народних  депутат≥в, п≥дв≥домча територ≥¤
¤ких повн≥стю чи частково п≥дпадаЇ п≥д приаеродромну територ≥ю.
   Ќа приаеродромн≥й територ≥њ запроваджуЇтьс¤ особливий режим
одержанн¤ дозволу на  буд≥вництво  (реконструкц≥ю)  та  ≥ншу
д≥¤льн≥сть т≥льки за узгодженн¤м з органом державного регулюванн¤
д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ та в≥дпов≥дною –адою народних депутат≥в.
   ѕ≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ, а також громад¤ни, ¤к≥
допустили порушенн¤ правил буд≥вництва та  ≥нш≥  д≥њ  на
приаеродромн≥й територ≥њ, зобов'¤зан≥ на вимогу власника аеродрому
(аеропорту) чи уповноваженоњ ним особи припинити буд≥вництво чи
≥ншу д≥¤льн≥сть на приаеродромн≥й територ≥њ та провести  у
встановлений терм≥н за своњ кошти ≥ своњми силами усуненн¤
допущених порушень.

   —татт¤ 42. —ертиф≥кац≥¤ ≥ допуск цив≥льного аеродрому до
        експлуатац≥њ

   јеродром повинен бути сертиф≥кований на в≥дпов≥дн≥сть його
нормам придатност≥ до експлуатац≥њ  з  видачею  в≥дпов≥дного
сертиф≥ката.
   ѕравила сертиф≥кац≥њ ≥ пор¤док допуску  аеродром≥в  до
експлуатац≥њ встановлюютьс¤  державним  органом  з  питань
сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.
   —ертиф≥кат придатност≥ аеродрому до експлуатац≥њ може бути
анульовано або його д≥ю тимчасово припинено державним органом, що
видав сертиф≥кат, ¤кщо буде ви¤влено нев≥дпов≥дн≥сть аеродрому
нормам придатност≥ до експлуатац≥њ.

   —татт¤ 43. –еЇстрац≥¤ цив≥льних аеродром≥в

   ¬с≥ цив≥льн≥ аеродроми п≥дл¤гають реЇстрац≥њ у державному
орган≥ з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ та занесенню њх до
державного реЇстру аеродром≥в ”крањни.
   ѕ≥сл¤ занесенн¤ аеродрому до державного реЇстру аеродром≥в
”крањни його власников≥ чи експлуатанту видаЇтьс¤ св≥доцтво про
реЇстрац≥ю.
   ≈ксплуатац≥¤ аеродрому без св≥доцтва про реЇстрац≥ю його у
державному реЇстр≥ аеродром≥в ”крањни заборон¤Їтьс¤.
   јеродроми п≥дл¤гають перереЇстрац≥њ у державному реЇстр≥
аеродром≥в ”крањни у раз≥ зм≥ни власника аеродрому, а також в
≥нших випадках, передбачених правилами реЇстрац≥њ  аеродром≥в
”крањни.

   —татт¤ 44. ¬иключенн¤ цив≥льного аеродрому з реЇстру

   ÷ив≥льний аеродром виключаЇтьс¤ з реЇстру в раз≥  його
л≥кв≥дац≥њ або зн¤тт¤ з експлуатац≥њ.
   ѕри виключенн≥ аеродрому з реЇстру св≥доцтво про  його
реЇстрац≥ю втрачаЇ силу, а власник аеродрому втрачаЇ право на його
експлуатац≥ю.

   —татт¤ 45. ћарк≥руванн¤ аеродром≥в

   јеродром ≥ його елементи повинн≥ мати марк≥руванн¤, що
в≥дпов≥даЇ нормам придатност≥ аеродром≥в до експлуатац≥њ.
   –озташуванн¤ у район≥ аеродрому будь-¤ких знак≥в, пристроњв ≥
позначень, под≥бних до марк≥рувальних знак≥в,  пристроњв  ≥
позначень,  що  вживаютьс¤  дл¤  розп≥знанн¤  аеродром≥в,
заборон¤Їтьс¤.

   —татт¤ 46. ћарк≥руванн¤ нерухомих об'Їкт≥в ≥ споруд

   ”с≥ нерухом≥ об'Їкти ≥ споруди, розташован≥ на приаеродромн≥й
територ≥њ,  повинн≥  бути  марк≥рован≥  денними  ≥  н≥чними
марк≥рувальними знаками та пристро¤ми зг≥дно з нормами придатност≥
аеродром≥в до експлуатац≥њ.
   ћарк≥руванн¤ нерухомих об'Їкт≥в ≥ споруд денними та н≥чними
марк≥рувальними знаками провадитьс¤ власниками цих  нерухомих
об'Їкт≥в ≥ споруд за њх рахунок.

   —татт¤ 47. ќхорона навколишнього природного середовища

   ѕри розв≥дуванн≥, буд≥вництв≥, реконструкц≥њ, ремонт≥ та
експлуатац≥њ аеродрому п≥др¤дчик та експлуатант  зобов'¤зан≥
виконувати д≥юч≥ в ”крањн≥ норми, правила ≥ процедури щодо охорони
навколишнього природного середовища.

   —татт¤ 48. јеропорти

   «а своњм призначенн¤м аеропорти под≥л¤ютьс¤ на внутр≥шн≥ та
м≥жнародн≥.
   ћ≥жнародний  аеропорт  повинен  забезпечувати  митний,
прикордонний, сан≥тарний контроль, контроль на безпеку та ≥нш≥
види контролю, передбачен≥ чинним законодавством.
   јеропорт, в тому числ≥ ¤к сп≥льне з ≥ноземною державою
п≥дприЇмство чи п≥дприЇмство, ¤ке повн≥стю належить ≥ноземному
≥нвестору, повинен пройти сертиф≥кац≥ю ≥ реЇстрац≥ю в≥дпов≥дно до
д≥ючих в ”крањн≥ правил.
   јеропорт повинен мати поштовий, телеграфний, телефонний та
≥нш≥ види зв'¤зку, а також регул¤рне сполученн¤ з найближчими
населеними пунктами.
   ќргани державноњ виконавчоњ влади забезпечують буд≥вництво,
реконструкц≥ю, благоустр≥й та експлуатац≥ю п≥д'њзних дор≥г до
аеропорт≥в, регул¤рний рух пасажирського транспорту на  цих
дорогах, а також телефонний зв'¤зок м≥ж населеними пунктами ≥
аеропортами.


              –озд≥л VIII
      ѕќ¬≤“–яЌ≤ “–ј—» ≤ ћ≤—÷≈¬≤ ѕќ¬≤“–яЌ≤ Ћ≤Ќ≤ѓ

   —татт¤ 49. —ертиф≥кац≥¤ та допуск пов≥тр¤них трас
        ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й до експлуатац≥њ

   ѕов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ повинн≥ бути
сертиф≥кован≥  на  в≥дпов≥дн≥сть њх д≥ючим в ”крањн≥ нормам
придатност≥ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й  до
експлуатац≥њ з видачею в≥дпов≥дного сертиф≥ката.
   ѕравила сертиф≥кац≥њ та пор¤док допуску до експлуатац≥њ
пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й  встановлюютьс¤
державним органом по використанню пов≥тр¤ного простору ”крањни.
   —ертиф≥кат придатност≥ пов≥тр¤ноњ траси  чи   м≥сцевоњ
пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ до експлуатац≥њ може бути анульовано або його д≥ю
може бути тимчасово припинено державним органом, ¤кий  видав
сертиф≥кат, ¤кщо буде ви¤влено нев≥дпов≥дн≥сть пов≥тр¤ноњ траси чи
м≥сцевоњ пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ нормам придатност≥ њх до експлуатац≥њ.

   —татт¤ 50. –еЇстрац≥¤ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих
        пов≥тр¤них л≥н≥й ”крањни

   ѕов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥  пов≥тр¤н≥  л≥н≥њ  ”крањни
реЇструютьс¤ державним органом по  використанню  пов≥тр¤ного
простору ”крањни ≥ занос¤тьс¤ до ѕерел≥ку пов≥тр¤них трас ≥
м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й ”крањни.


              –озд≥л IX
           ѕќЋ№ќ“» ѕќ¬≤“–яЌ»’ —”ƒ≈Ќ

   —татт¤ 51. ѕравила польот≥в

   ¬иконанн¤ польот≥в пов≥тр¤них суден у пов≥тр¤ному простор≥
”крањни регламентуЇтьс¤ ѕравилами польот≥в у пов≥тр¤ному простор≥
”крањни, ¤к≥ поширюютьс¤ на  вс≥х  користувач≥в  пов≥тр¤ного
простору ”крањни.
   ѕ≥д польотом пов≥тр¤ного судна сл≥д розум≥ти його перем≥щенн¤
у пов≥тр¤ному простор≥, а також зависанн¤.
   ѕор¤док орган≥зац≥њ польот≥в цив≥льних ≥ державних пов≥тр¤них
суден встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами державноњ виконавчоњ
влади.
   ¬ раз≥ виникненн¤ в польот≥ екстремальноњ ситуац≥њ, що
створюЇ загрозу дл¤ житт¤ людей, командир пов≥тр¤ного судна може
в≥дступити в≥д встановлених  правил  польоту  з  негайним
пов≥домленн¤м про прийн¤те  р≥шенн¤  органу  обслуговуванн¤
пов≥тр¤ного руху, з ¤ким в≥н зд≥йснюЇ рад≥озв'¤зок.

   —татт¤ 52. ƒопуск пов≥тр¤ного судна до польоту

   ƒо польоту допускаЇтьс¤ пов≥тр¤не судно, ¤ке спор¤джене ≥
перебуваЇ у справному стан≥ зг≥дно з експлуатац≥йно-техн≥чною
документац≥Їю.

   —татт¤ 53. «аборона або обмеженн¤ польот≥в

   ” пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни або в окремих його районах
польоти пов≥тр¤них суден можуть бути повн≥стю заборонен≥ або
обмежен≥ за висотою, у час≥ та напр¤мках у пор¤дку, встановленому
положенн¤м про використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни.

   —татт¤ 54. «ахист в≥д шк≥дливого впливу польот≥в цив≥льних
        пов≥тр¤них суден

   ÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, призначене дл¤ експлуатац≥њ в
”крањн≥, повинно бути сертиф≥ковано на в≥дпов≥дн≥сть вимогам, ¤к≥
д≥ють в ”крањн≥, щодо шуму на м≥сцевост≥ та ем≥с≥њ шк≥дливих
речовин ав≥ац≥йних двигун≥в.
   —ертиф≥кац≥¤ пов≥тр¤них суден щодо шуму на м≥сцевост≥ та
ем≥с≥њ шк≥дливих речовин виконуЇтьс¤ у пор¤дку, передбаченому
ѕравилами сертиф≥кац≥њ пов≥тр¤них суден ”крањни щодо шуму на
м≥сцевост≥ та ем≥с≥њ шк≥дливих речовин.
   ¬ласники аеродром≥в, експлуатанти, командири ≥ члени ек≥паж≥в
пов≥тр¤них суден зобов'¤зан≥ при експлуатац≥њ пов≥тр¤них суден на
земл≥ та в пов≥тр≥ запоб≥гати шумам або зводити њх до м≥н≥муму.
   —киданн¤ з пов≥тр¤них суден шк≥дливих дл¤ здоров'¤ людей,
навколишнього природного середовища речовин або ≥нших в≥дход≥в ≥
матер≥ал≥в заборон¤Їтьс¤, а винний  у  таких  д≥¤х  несе
в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.
   « метою запоб≥ганн¤ шк≥дливому впливу пов≥тр¤них суден на
людей, тварин, навколишнЇ природне середовище ”р¤д ”крањни може
встановити в конкретних районах м≥н≥мальну висоту польоту, Їдину
дл¤ вс≥х пов≥тр¤них суден чи окремо за типами пов≥тр¤них суден.
   ѕольоти пов≥тр¤них суден у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни з
надзвуковою швидк≥стю повинн≥ виконуватис¤ на висотах,  ¤к≥
виключають шк≥дливий вплив звукового удару  на  навколишнЇ
середовище, за загальними правилами або у в≥ддалених в≥д населених
пункт≥в районах, що в≥двод¤тьс¤ спец≥ально дл¤  надзвукових
польот≥в.

   —татт¤ 55. «в'¤зок при виконанн≥ польоту

   ≈к≥паж (п≥лот) пов≥тр¤ного судна, обладнаного  засобами
рад≥озв'¤зку, повинен зд≥йснювати безперервне  прослуховуванн¤
в≥дпов≥дних частот канал≥в  зв'¤зку  органу  обслуговуванн¤
пов≥тр¤ного руху.
   ƒл¤ зд≥йсненн¤ такого двостороннього зв'¤зку ћ≥жнародним
регламентом рад≥озв'¤зку дл¤ ав≥ац≥йноњ нав≥гац≥њ вид≥л¤ютьс¤
необх≥дн≥ частоти, що закр≥плюютьс¤ за користувачами державним
органом регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.
   ѕольоти пов≥тр¤них суден, обладнаних засобами рад≥озв'¤зку,
без двостороннього зв'¤зку њх з органом обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного
руху заборон¤ютьс¤.

   —татт¤ 56. ѕов≥тр¤не судно-порушник

   ѕов≥тр¤не судно, що перетнуло кордон ”крањни без в≥дпов≥дного
дозволу компетентних орган≥в, або таке, що припустилос¤ ≥ншого
порушенн¤ пор¤дку використанн¤ пов≥тр¤ного простору  ”крањни,
визнаЇтьс¤ судном-порушником ≥ до нього застосовуютьс¤ заходи у
пор¤дку,  встановленому  законодавством  ”крањни,  д≥ючими
м≥жнародними угодами.


               –озд≥л X
            ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ѕќЋ№ќ“»

   —татт¤ 57. Ќорми ≥ правила зд≥йсненн¤ м≥жнародних польот≥в

   –егул¤рн≥ м≥жнародн≥ польоти пов≥тр¤них суден, п≥д час ¤ких
пов≥тр¤н≥ судна перетинають державний кордон ”крањни та ≥ншоњ
держави, зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ м≥ждержавних домовленостей ≥
м≥жнародних угод.
   Ќерегул¤рн≥ м≥жнародн≥ польоти можуть  виконуватис¤  за
спец≥альними дозволами, пор¤док видач≥ ¤ких визначаЇтьс¤ органом
державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ≥ погоджуЇтьс¤ з митними
органами ”крањни.
   ћ≥жнародн≥ польоти у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни виконуютьс¤
на п≥дстав≥ нормативних акт≥в ≥ правил, що встановлюютьс¤ органом
державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни ≥ включаютьс¤ до
зб≥рник≥в аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ.

   —татт¤ 58. ѕерел≥т державного кордону

   ѕерел≥т державного кордону ”крањни пов≥тр¤ними  суднами
зд≥йснюЇтьс¤ по спец≥ально вид≥лених коридорах.
   ѕерел≥т державного кордону ”крањни поза спец≥ально вид≥леними
пов≥тр¤ними коридорами, ¤кщо це не передбачено м≥жнародною угодою
або ≥ншими нормативними актами ”крањни, заборонено.


              –озд≥л XI
           ѕќ¬≤“–яЌ≤ ѕ≈–≈¬≈«≈ЌЌя

   —татт¤ 59. ѕов≥тр¤ний перев≥зник

   ѕов≥тр¤ним перев≥зником визнаЇтьс¤ будь-¤ка юридична  чи
ф≥зична особа, ¤ка виконуЇ пов≥тр¤н≥ перевезенн¤, маЇ права
експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки.
   —тосовно ≥ноземних пов≥тр¤них перев≥зник≥в визнаютьс¤ права
експлуатанта за документами, ¤к≥ видан≥ компетентним органом
в≥дпов≥дноњ заруб≥жноњ держави ≥  ¤к≥  в≥дпов≥дають  вимогам
м≥жнародних договор≥в та угод, учасницею ¤ких Ї ”крањна.
   Ќорми цього розд≥лу не поширюютьс¤ на перевезенн¤,  що
зд≥йснюютьс¤ державними пов≥тр¤ними суднами.

   —татт¤ 60. ¬иконанн¤ пов≥тр¤них перевезень

   ѕов≥тр¤н≥ перевезенн¤ виконуютьс¤ на п≥дстав≥ договору.
    ожний догов≥р пов≥тр¤ного перевезенн¤ та  його  умови
посв≥дчуютьс¤ документом на перевезенн¤, ¤кий видаЇтьс¤ ав≥ац≥йним
п≥дприЇмством або уповноваженими ним орган≥зац≥¤ми чи особами
(агентами).
   ƒокументами на перевезенн¤ Ї:
   квиток - при перевезенн≥ пасажира;
   багажна квитанц≥¤ - при перевезенн≥ речей пасажира ¤к багажу;
   в≥дпов≥дн≥ документи - при перевезенн≥ вантажу, пошти та
≥нших предмет≥в.
   ‘орми документ≥в на перевезенн¤ та правила њх застосуванн¤
встановлюютьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ
”крањни.

   —татт¤ 61. „артерне пов≥тр¤не перевезенн¤

   „артерне пов≥тр¤не перевезенн¤ виконуЇтьс¤ на  п≥дстав≥
договору чартера (фрахтуванн¤ пов≥тр¤ного судна), за ¤ким одна
сторона (фрахт≥вник) зобов'¤зуЇтьс¤  надати  ≥нш≥й  сторон≥
(фрахтувальнику) за плату всю м≥стк≥сть одного чи  к≥лькох
пов≥тр¤них суден на один або к≥лька рейс≥в дл¤ пов≥тр¤ного
перевезенн¤ пасажир≥в, багажу, вантажу ≥ пошти або дл¤ ≥ншоњ мети,
¤кщо це не суперечить чинному законодавству ”крањни.

   —татт¤ 62. ¬иконанн¤ правил пов≥тр¤них перевезень ≥
        норматив≥в њх ¤кост≥

   ѕри виконанн≥ пов≥тр¤них перевезень перев≥зник та аеропорт
зобов'¤зан≥ дотримувати загальних правил пов≥тр¤них перевезень
пасажир≥в, багажу, вантажу ≥ пошти, а також норматив≥в ¤кост≥
обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури, встановлених в≥дпов≥дним
органом державноњ виконавчоњ влади.
   ѕов≥тр¤ний перев≥зник на п≥дстав≥ загальних правил маЇ право
встановити своњ правила пов≥тр¤них перевезень, ¤к≥ спр¤мован≥ на
п≥двищенн¤ ефективност≥ та ¤кост≥ перевезень ≥ не м≥ст¤ть умов та
норм обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури нижчих за р≥вень вимог,
встановлених в≥дпов≥дним органом державноњ виконавчоњ влади.
   ”мови ≥ правила  перевезенн¤  пошти  погоджуютьс¤  з
ћ≥н≥стерством зв'¤зку ”крањни.

   —татт¤ 63. ѕеревезенн¤ особливо небезпечних вантаж≥в

   ѕеревезенн¤ зброњ, боЇприпас≥в, вибухових ≥ отруйних речовин,
¤дерного палива, рад≥оактивних речовин та ≥нших вантаж≥в, ¤к≥
належать до особливо небезпечних, зд≥йснюютьс¤ за  дозволом
компетентних орган≥в зг≥дно з спец≥альними  правилами,  що
встановлюютьс¤ органами державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ
”крањни.

   —татт¤ 64. ѕрипиненн¤ угоди на пов≥тр¤не перевезенн¤
        за ≥н≥ц≥ативою перев≥зника

   ѕов≥тр¤ний перев≥зник може в≥дмовити пасажиру в перевезенн≥ у
випадках, передбачених правилами перевезенн¤ на пов≥тр¤них л≥н≥¤х,
¤к≥ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними органами державноњ виконавчоњ
влади.

   —татт¤ 65. ѕрипиненн¤ угоди на пов≥тр¤не перевезенн¤
        за ≥н≥ц≥ативою пасажира

   ѕасажир маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д пов≥тр¤ного перевезенн¤ ≥
одержати назад суму грошей у пор¤дку, встановленому законодавством
”крањни.

   —татт¤ 66. ƒ≥¤льн≥сть ≥ноземних перев≥зник≥в на територ≥њ
        ”крањни

   ≤ноземн≥ перев≥зники зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на територ≥њ
”крањни зг≥дно з законодавством ”крањни, м≥жнародними угодами та
договорами.

   —татт¤ 67. ≤нформац≥йно-рекламне забезпеченн¤ пов≥тр¤них
        перевезень

   ѕов≥тр¤ний перев≥зник при виконанн≥ регул¤рних перевезень
зобов'¤заний доводити до в≥дома населенн¤ (кл≥Їнтури)  через
≥нформац≥йно-рекламн≥ засоби маршрути  ≥  розклад  польот≥в
пов≥тр¤них суден, пасажирськ≥, вантажн≥ та поштов≥ тарифи, а також
умови обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури ¤к на земл≥ перед
польотом ≥ п≥сл¤ нього, так ≥ на борту пов≥тр¤ного судна в
польот≥.


              –озд≥л XII
             ј¬≤ј÷≤…Ќ≤ –ќЅќ“»

   —татт¤ 68. јв≥ац≥йн≥ роботи ≥ пор¤док њх виконанн¤

   ѕерел≥к ав≥ац≥йних роб≥т встановлюЇтьс¤ органом державного
регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.
   јв≥ац≥йн≥ роботи можуть виконуватис¤ будь-¤ким експлуатантом
ав≥ац≥йноњ техн≥ки на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного сертиф≥ката, а також
договору, укладеного з замовником на виконанн¤ ав≥ац≥йноњ роботи,
або разовоњ за¤вки юридичноњ чи ф≥зичноњ особи, погодженоњ з
органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.
   ≈ксплуатант ав≥ац≥йноњ техн≥ки ≥ замовник ав≥ац≥йних роб≥т
мають р≥вн≥ права у вибор≥ партнера.

   —татт¤ 69. ¬иконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т ≥ноземними
        експлуатантами

   јв≥ац≥йн≥ роботи на територ≥њ ”крањни можуть виконуватись
≥ноземними експлуатантами, а також сп≥льними п≥дприЇмствами ≥
п≥дприЇмствами, ¤к≥ повн≥стю належать ≥ноземним ≥нвесторам, на
п≥дстав≥ дозволу (л≥ценз≥њ) на виконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т, що
видаЇтьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥  ав≥ац≥њ
”крањни.

   —татт¤ 70. ¬иконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т експлуатантами ”крањни
        на територ≥њ заруб≥жноњ держави

   јв≥ац≥йн≥ роботи на територ≥њ заруб≥жноњ держави можуть
зд≥йснюватись експлуатантами ”крањни за законами цих держав за
на¤вност≥ в≥дпов≥дного договору.              –озд≥л XIII
     «ј’»—“ ј¬≤ј÷≤ѓ ¬≤ƒ ј “≤¬ Ќ≈«ј ќЌЌќ√ќ ¬“–”„јЌЌя


   —татт¤ 71. ќрган≥зац≥¤ ав≥ац≥йноњ безпеки

   ќрган≥зац≥¤ роб≥т, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ав≥ац≥йноњ
безпеки, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, норм,
правил ≥ процедур ”крањнськоњ державноњ програми безпеки цив≥льноњ
ав≥ац≥њ, затверджуваноњ ¬ерховною –адою ”крањни.
   ѕ≥д забезпеченн¤м ав≥ац≥йноњ безпеки маЇтьс¤ на  уваз≥
комплекс заход≥в, а також людськ≥ та матер≥альн≥  ресурси,
призначен≥ дл¤ захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ у
њњ д≥¤льн≥сть.

   —татт¤ 72. «аходи щодо захисту в≥д акт≥в незаконного
        втручанн¤

   ”крањнськ≥ та ≥ноземн≥ експлуатанти ав≥ац≥йноњ техн≥ки, ¤к≥
зд≥йснюють прийом, випуск ≥ (або) обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден
на територ≥њ ”крањни, а також експлуатанти  аеродром≥в  та
аеропорт≥в повинн≥ вживати заход≥в щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в
незаконного втручанн¤ в њњ д≥¤льн≥сть.
   јктом незаконного втручанн¤ в  д≥¤льн≥сть  ав≥ац≥њ  Ї
протиправн≥ д≥њ, пов'¤зан≥ з пос¤ганн¤ми на нормальну ≥ безпечну
д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ ≥ ав≥ац≥йних об'Їкт≥в, внасл≥док ¤ких сталис¤
нещасн≥ випадки з людьми, майнов≥ збитки, захопленн¤ чи викраденн¤
пов≥тр¤ного судна, або так≥, що створюють ситуац≥ю дл¤ таких
насл≥дк≥в.
   «аходи щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤
на територ≥њ ”крањни регламентуютьс¤ нормами,  правилами  ≥
процедурами, передбаченими ”крањнською державною програмою безпеки
цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

   —татт¤ 73.  онтроль на безпеку

    онтроль на безпеку ручноњ поклаж≥, багажу, вантажу, пошти та
бортового припасу, а також особистий контроль на безпеку пасажир≥в
≥ член≥в ек≥пажу пов≥тр¤ного судна ¤к на внутр≥шн≥х, так ≥ на
м≥жнародних л≥н≥¤х зд≥йснюють служби ав≥ац≥йноњ безпеки, органи
внутр≥шн≥х справ ≥ прикордонного контролю.
   ¬ раз≥ в≥дмови пасажира або члена ек≥пажу пов≥тр¤ного судна
в≥д проходженн¤ контролю на безпеку, а також в≥дмови  ос≥б
пред'¤вити ручну поклажу, багаж, вантаж, пошту або  бортов≥
припаси дл¤ контролю на безпеку вони до польоту чи перевезенн¤ на
пов≥тр¤ному судн≥ не допускаютьс¤.
   Ќа пов≥тр¤ному судн≥, що перебуваЇ в польот≥, контроль на
безпеку в раз≥ необх≥дност≥ може бути проведено за р≥шенн¤м
командира пов≥тр¤ного судна незалежно в≥д згоди пасажира. ƒл¤
зазначеноњ мети пов≥тр¤не судно вважаЇтьс¤ таким, що перебуваЇ у
польот≥, з часу зачиненн¤ вс≥х його зовн≥шн≥х дверей п≥сл¤
завантаженн¤ ≥ до часу в≥дкритт¤ будь-¤ких з цих дверей дл¤
розвантаженн¤.
   ѕравила проведенн¤ контролю на безпеку, перел≥к ос≥б, що
мають право проводити контроль на безпеку,  перел≥к  ос≥б,
зв≥льнених в≥д проходженн¤ контролю на безпеку, передбачаютьс¤
”крањнською державною програмою цив≥льноњ ав≥ац≥њ.


   —татт¤ 74. «абезпеченн¤ виконанн¤ вимог ав≥ац≥йноњ безпеки
        щодо охорони пов≥тр¤них суден, пожежноњ безпеки,
        п≥дтриманн¤ пропускного ≥ внутр≥шнього об'Їктового
        режиму на аеродромах, в аеропортах та на ≥нших
        ав≥ац≥йних об'Їктах

   ѕор¤док забезпеченн¤ виконанн¤ вимог ав≥ац≥йноњ безпеки щодо
охорони пов≥тр¤них суден, важливих об'Їкт≥в, пожежноњ безпеки,
п≥дтриманн¤ пропускного ≥ внутр≥шнього об'Їктового режиму на
аеродромах, в аеропортах та на ≥нших  ав≥ац≥йних  об'Їктах
регламентуЇтьс¤ нормами, правилами ≥ процедурами, передбаченими
”крањнською державною програмою безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ.
   јеродроми, аеропорти  та њх важлив≥ об'Їкти,  а  також
обладнанн¤ пов≥тр¤ного транспорту, контрольно-пропускн≥ пункти,
огорожа, пункти контролю на безпеку пасажир≥в ≥ член≥в ек≥пажу,
ручноњ поклаж≥ та багажу, ≥нженерно-техн≥чн≥ засоби охорони ≥
пожежноњ безпеки, засоби зв'¤зку та спец≥альн≥ техн≥чн≥ засоби
контролю на безпеку повинн≥ в≥дпов≥дати нормам, правилам  ≥
процедурам, передбаченим ”крањнською державною програмою безпеки
цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

   —татт¤ 75. ѕредмети, що не п≥дл¤гають транспортуванню на
        пов≥тр¤них суднах

   ѕерел≥к небезпечних предмет≥в ≥ речовин, заборонених до
здач≥, прийому, збер≥ганн¤ ≥ перевезенн¤ на цив≥льних пов≥тр¤них
суднах, визначаЇтьс¤ нормами, правилами ≥ процедурами ”крањнськоњ
державноњ програми безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ.


              –озд≥л XIV
       ѕќЎ” ќ¬≤ “ј ј¬ј–≤…Ќќ-–я“”¬јЋ№Ќ≤ –ќЅќ“»

   —татт¤ 76. ѕов≥тр¤не судно, що зазнало лиха

   ѕов≥тр¤не судно, що зазнаЇ чи зазнало лиха, пов≥тр¤не судно,
з ¤ким втрачено зв'¤зок ≥ його м≥сцеперебуванн¤ нев≥доме, п≥дл¤гаЇ
негайному пошуку.
   ѕ≥д пошуковими роботами сл≥д розум≥ти систему  заход≥в,
спр¤мованих на своЇчасне ви¤вленн¤ пов≥тр¤ного судна, що зазнаЇ чи
зазнало лиха.

   —татт¤ 77. —игнали лиха пов≥тр¤ного судна та њх подача дл¤
        допомоги

   ƒл¤ своЇчасного ви¤вленн¤ пов≥тр¤них суден, що зазнають чи
зазнали лиха, та поданн¤ допомоги  ек≥пажам  ≥  пасажирам
встановлюютьс¤ Їдин≥ дл¤ вс≥Їњ ав≥ац≥њ в ”крањн≥ авар≥йн≥ сигнали
лиха та сигнали терм≥новост≥ ≥ попередженн¤ про небезпеку.
   ≈к≥паж пов≥тр¤ного судна, що зазнаЇ чи зазнало лиха, повинен
подавати при можливост≥ в≥дпов≥дн≥ сигнали лиха по каналах зв'¤зку
орган≥в обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на авар≥йних частотах,
встановлених регламентом рад≥озв'¤зку.
   ѕ≥д час м≥жнародних польот≥в сигнали лиха дублюютьс¤ на
м≥жнародн≥й частот≥, вид≥лен≥й дл¤ подач≥ цих сигнал≥в.

   —татт¤ 78. ѕов≥домленн¤ про пов≥тр¤н≥ судна, ¤к≥ зазнають чи
        зазнали лиха

   ¬с≥ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи, що мають засоби
зв'¤зку, незалежно в≥д њх в≥домчоњ чи ≥ншоњ належност≥ зобов'¤зан≥
забезпечити негайне проходженн¤ сигнал≥в ≥ пов≥домлень  про
пов≥тр¤н≥ судна, що зазнають чи зазнали лиха, в≥д кого б вони не
надходили, до пункт≥в керуванн¤ пошуково-р¤тувальними силами ≥
засобами.
   √ромад¤ни зобов'¤зан≥ негайно пов≥домити про в≥дом≥  њм
випадки лиха пов≥тр¤них суден м≥сцевим  органам  державноњ
виконавчоњ влади ”крањни, м≥л≥ц≥њ чи найближчим п≥дприЇмствам,
установам ≥ орган≥зац≥¤м, ¤к≥ в свою чергу зобов'¤зан≥ негайно
передати цю ≥нформац≥ю ав≥ац≥йн≥й пошуково-р¤тувальн≥й служб≥
”крањни.

   —татт¤ 79. ¬иконанн¤ пошукових ≥ р¤тувальних роб≥т

   јвар≥йно-р¤тувальн≥ роботи - це система заход≥в, спр¤мованих
на своЇчасне поданн¤ допомоги потерп≥лим.
   ћ≥сцев≥ органи державноњ  виконавчоњ  влади  ”крањни,
п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи, на територ≥њ ¤ких пов≥тр¤не
судно зазнало лиха, зобов'¤зан≥ до прибутт¤ пошуково-р¤тувальних
команд вжити нев≥дкладних заход≥в щодо р¤туванн¤ людей, поданн¤ њм
медичноњ та ≥ншоњ допомоги, а також до охорони пов≥тр¤ного судна,
документац≥њ, обладнанн¤ ≥ майна, що знаход¤тьс¤ на його борту,
та збереженн¤ стану м≥сц¤ под≥њ.
   ≈вакуац≥¤ пов≥тр¤них суден або њх частин з м≥сц¤ под≥њ
зд≥йснюЇтьс¤ силами ≥ засобами експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки або
≥ншими п≥дприЇмствами та  установами  за  рахунок  кошт≥в
експлуатанта.
   ≤ноземним пов≥тр¤ним суднам, що зазнають чи зазнали лиха,
подаЇтьс¤ допомога на р≥вних з пов≥тр¤ними суднами  ”крањни
п≥дставах.
   ѕроведенн¤  пошукових  ≥  авар≥йно-р¤тувальних  роб≥т
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до встановлених вимог.

   —татт¤ 80. ѕошук ≥ р¤туванн¤ поза територ≥Їю ”крањни

   ѕошук ≥ р¤туванн¤ пасажир≥в та ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден, що
зазнають чи зазнали лиха  у районах ≥ зонах обслуговуванн¤
пов≥тр¤ного руху ”крањни та за межами ”крањни, орган≥зовуютьс¤ ≥
зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ м≥жнародних угод, учасником ¤ких Ї
”крањна.
    оординац≥ю д≥й ≥з службами пошуку ≥ р¤туванн¤ ≥нших крањн
зд≥йснюЇ орган державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

   —татт¤ 81. ќснащенн¤ пов≥тр¤них суден ≥ п≥дготовка ек≥пажу
        на випадок лиха

   ѕов≥тр¤н≥  судна  повинн≥  бути  оснащен≥  бортовими
авар≥йно-р¤тувальними засобами, перел≥к ¤ких залежно в≥д типу
пов≥тр¤ного судна ≥ району польоту визначаЇтьс¤ органом державного
регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни дл¤ цив≥льних пов≥тр¤них
суден ≥ ћ≥н≥стерством оборони ”крањни - дл¤ державних пов≥тр¤них
суден зг≥дно з нормами льотноњ придатност≥.
   ”с≥ члени ек≥пажу пов≥тр¤ного судна зобов'¤зан≥  пройти
спец≥альне навчанн¤ за програмою авар≥йно-р¤тувальноњ п≥дготовки ≥
поданн¤ допомоги пасажирам при виникненн≥ на борту пов≥тр¤ного
судна авар≥йноњ ситуац≥њ в  р≥зних  ф≥зико-географ≥чних  ≥
кл≥матичних умовах, а пасажири  обов'¤зково  повинн≥  бути
про≥нструктован≥ ек≥пажем про д≥њ в так≥й ситуац≥њ ≥ про правила
користуванн¤ ≥ндив≥дуальними ≥ бортовими авар≥йно-р¤тувальними
засобами.


              –озд≥л XV
         –ќ«—Ћ≤ƒ”¬јЌЌя ј¬≤ј÷≤…Ќ»’ ѕќƒ≤…

   —татт¤ 82. «абезпеченн¤ безпеки польот≥в пов≥тр¤них суден

   ЅезпосереднЇ забезпеченн¤ безпеки польот≥в пов≥тр¤них суден
покладаЇтьс¤ на експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки  аеропорт≥в,
аеродром≥в та на органи, ¤к≥ обслуговують пов≥тр¤ний рух.

   —татт¤ 83. ѕов≥домленн¤ про ав≥ац≥йну под≥ю

   —лужбов≥ особи ав≥ац≥њ, ¤ким першим стало  в≥домо  про
ав≥ац≥йну под≥ю, зобов'¤зан≥ негайно пов≥домити про це державний
орган нагл¤ду за безпекою польот≥в, орган державного регулюванн¤
д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ≥ власника пов≥тр¤ного судна.

   —татт¤ 84. –озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ

   ”с≥ ав≥ац≥йн≥ под≥њ п≥дл¤гають розсл≥дуванню  з  метою
встановленн¤ њх причин ≥ вжитт¤ заход≥в щодо запоб≥ганн¤ таким
под≥¤м у майбутньому.
   –озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ - процес, що проводитьс¤ при
на¤вност≥ факту ав≥ац≥йноњ под≥њ, ¤кий включаЇ зб≥р ≥ анал≥з
≥нформац≥њ про ав≥ац≥йну под≥ю, встановлюЇ причину (причини) њњ
виникненн¤, п≥дготовку висновк≥в ≥з зазначенн¤м ц≥Їњ причини
(причин) ≥ виробленн¤ рекомендац≥й щодо запоб≥ганн¤  њм  у
майбутньому.
   –озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних под≥й  проводитьс¤  зг≥дно  з
положенн¤ми ≥ правилами, затверджуваними в≥дпов≥дними державними
органами ”крањни.

   —татт¤ 85. –обота на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ

   –озсл≥дуванн¤, що проводитьс¤ на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ,
належить до категор≥њ роб≥т в особливих умовах, ¤к≥ прир≥внюютьс¤
до роб≥т по л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йного лиха. —пец≥ал≥сти, ¤к≥
працюють на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ, повинн≥  забезпечуватис¤
спец≥альним од¤гом, взутт¤м, спец≥альним спор¤дженн¤м ≥ захисними
засобами виход¤чи з конкретних умов роботи.
   ћ≥сцев≥ органи влади, п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи
зобов'¤зан≥  всеб≥чно спри¤ти ком≥с≥њ з питань розсл≥дуванн¤
ав≥ац≥йноњ под≥њ в охорон≥ м≥сц¤ под≥њ, в пошуку елемент≥в
конструкц≥њ пов≥тр¤ного судна, забезпеченн≥ транспортом, засобами
зв'¤зку, прим≥щенн¤ми  дл¤  роботи  ≥  в≥дпочинку, продуктами
харчуванн¤,  спец≥альним спор¤дженн¤м ≥ од¤гом, засобами дл¤
виконанн¤ такелажних ≥ вантажних роб≥т, транспортуванн¤ уламк≥в,
сан≥тарноњ обробки м≥сцевост≥, забезпеченн¤ безпечних умов роботи
на м≥сц≥ под≥њ.

   —татт¤ 86. ‘≥нансуванн¤ роб≥т, пов'¤заних з розсл≥дуванн¤м
        ав≥ац≥йноњ под≥њ, ≥ в≥дшкодуванн¤ витрат

   ¬с≥ витрати, пов'¤зан≥ з розсл≥дуванн¤м, що проводитьс¤ на
м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ, ф≥нансуютьс¤ експлуатантом ав≥ац≥йноњ
техн≥ки.
   ƒосл≥дженн¤ ≥ випробуванн¤, пов'¤зан≥ з  розсл≥дуванн¤м
ав≥ац≥йноњ  под≥њ, ¤к≥  провод¤тьс¤  науково-досл≥дними  ≥
конструкторськими установами,  ремонтними  п≥дприЇмствами  ≥
п≥дприЇмствами ав≥ац≥йноњ промисловост≥, ф≥нансуютьс¤ за рахунок
кошт≥в цих установ ≥ п≥дприЇмств з наступним в≥дшкодуванн¤м витрат
експлуатантом ав≥ац≥йноњ техн≥ки.
   «битки експлуатанта ав≥ац≥йноњ  техн≥ки,  пов'¤зан≥  з
розсл≥дуванн¤м ав≥ац≥йноњ под≥њ, можуть бути частково або ц≥лком
в≥дшкодован≥ за рахунок страхового фонду безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ
або ≥ншого страхового фонду.

   —татт¤ 87. «апоб≥ганн¤ ав≥ац≥йним под≥¤м

    ом≥с≥¤ з питань розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ на п≥дстав≥
своњх висновк≥в зобов'¤зана сформулювати пропозиц≥њ щодо усуненн¤
причин под≥њ, ви¤влених у процес≥ розсл≥дуванн¤, ≥ недопущенн¤ њх
у майбутньому.
   Ќа п≥дстав≥ пропозиц≥й ком≥с≥њ з питань  розсл≥дуванн¤
ав≥ац≥йноњ под≥њ державний орган нагл¤ду за безпекою польот≥в
пов≥тр¤них суден зобов'¤заний розробити в≥дпов≥дн≥ рекомендац≥њ ≥
над≥слати њх користувачам пов≥тр¤ного простору, експлуатантам
пов≥тр¤ноњ техн≥ки та ≥ншим юридичним особам дл¤  розробки
проф≥лактичних заход≥в щодо запоб≥ганн¤ ав≥ац≥йним под≥¤м.
    ористувач≥ пов≥тр¤ного простору, експлуатанти ав≥ац≥йноњ
техн≥ки та ≥нш≥ юридичн≥ особи, ¤ким над≥слано рекомендац≥њ,
зобов'¤зан≥ розробити проф≥лактичн≥ заходи щодо  запоб≥ганн¤
ав≥ац≥йним под≥¤м, погодити њх з державним органом нагл¤ду за
безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден ≥ реал≥зувати у встановлений
строк.

   —татт¤ 88. ќбл≥к ав≥ац≥йних под≥й ≥ в≥домост≥ з безпеки
        польот≥в

   ќбл≥к ав≥ац≥йних под≥й, а також акт≥в незаконного втручанн¤ у
д≥¤льн≥сть цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни, включаючи й т≥, що сталис¤ з
≥ноземними пов≥тр¤ними суднами на територ≥њ ”крањни ≥ украњнськими
пов≥тр¤ними суднами за межами ”крањни, зд≥йснюЇ державний орган по
нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден ”крањни.
   ¬≥домост≥ про стан безпеки цив≥льноњ  ав≥ац≥њ  ”крањни
державний орган по нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден
”крањни зобов'¤заний надавати органам державного  регулюванн¤
д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни та ћ≥жнародн≥й орган≥зац≥њ цив≥льноњ
ав≥ац≥њ (≤ јќ).


              –озд≥л XVI
   ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј, ўќ –≈√”Ћё™
      ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ ѕ–ќ—“ќ–” ” –јѓЌ»

   —татт¤ 89. ѕоширенн¤ в≥дпов≥дальност≥

   «а протиправн≥ д≥њ вс≥ юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, д≥¤льн≥сть
¤ких пов'¤зана з використанн¤м пов≥тр¤ного простору ”крањни,
розробкою, виготовленн¤м, ремонтом та експлуатац≥Їю ав≥ац≥йноњ
техн≥ки, зд≥йсненн¤м господарськоњ ≥ комерц≥йноњ  д≥¤льност≥,
обслуговуванн¤м пов≥тр¤ного руху, забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ
”крањни, а також  њњ  управл≥нн¤м  ≥  нагл¤дом,  несуть
в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

   —татт¤ 90. ¬≥дпов≥дальн≥сть пасажира, замовника ≥ прац≥вника
        ав≥ац≥њ при виконанн≥ пов≥тр¤ного перевезенн¤ або
        ав≥ац≥йноњ роботи

   ѕасажир, замовник або прац≥вник ав≥ац≥њ за  порушенн¤,
невиконанн¤ або неналежне виконанн¤ правил, вимог ≥ норм, що
регламентують пов≥тр¤н≥ перевезенн¤ ≥ ав≥ац≥йн≥ роботи, а також
порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього  природного
середовища,  несуть  в≥дпов≥дальн≥сть,  передбачену  чинним
законодавством ”крањни.

   —татт¤ 91. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за збереженн¤ 
        багажу

   ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за втрату, нестачу або
пошкодженн¤ багажу з часу прийн¤тт¤ його дл¤ перевезенн¤ ≥ до
видач≥ одержувачу або передач≥ його в≥дпов≥дно до правил ≥нш≥й
особ≥, ¤кщо не доведе, що ним було вжито вс≥х необх≥дних заход≥в
дл¤ запоб≥ганн¤ запод≥¤нню шкоди або що таких заход≥в неможливо
було вжити.
   ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ речей, що Ї у
пасажира, ¤кщо буде доведено, що втрата або пошкодженн¤ цих речей
сталис¤ з вини перев≥зника.

   —татт¤ 92. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за збереженн¤ 
        вантажу

   ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за втрату, нестачу або
пошкодженн¤ вантажу з часу прийн¤тт¤ його дл¤ перевезенн¤ ≥ до
видач≥ одержувачу або передач≥ його в≥дпов≥дно до правил ≥нш≥й
установ≥ (особ≥), ¤кщо не доведе, що ним було вжито  вс≥х
необх≥дних заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ запод≥¤нню шкоди або що таких
заход≥в неможливо було вжити.
   ƒо того часу, поки перев≥зник не доведе ≥нше, вважаЇтьс¤, що
втрата, нестача чи пошкодженн¤ вантажу  сталис¤  п≥д  час
перевезенн¤.

   —татт¤ 93. –озм≥р в≥дпов≥дальност≥ перев≥зника за втрату,
        нестачу або пошкодженн¤ вантажу ≥ багажу, а також
        речей, ¤к≥ Ї у пасажира

   «а втрату, нестачу або пошкодженн¤ вантажу, багажу або речей,
¤к≥ Ї у пасажира, перев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть у такому
розм≥р≥:
   1) за втрату чи нестачу вантажу або багажу, прийн¤того дл¤
перевезенн¤  з  оголошеною ц≥нн≥стю, - в розм≥р≥ оголошеноњ
ц≥нност≥, а у випадках, коли перев≥зник доведе, що оголошена
ц≥нн≥сть перевищуЇ д≥йсну варт≥сть, - в розм≥р≥ д≥йсноњ вартост≥;
   2) за втрату, пошкодженн¤ або нестачу вантажу або багажу,
прийн¤того дл¤ перевезенн¤ без оголошеноњ ц≥нност≥, а також речей,
¤к≥ Ї у пасажира, - в розм≥р≥ вартост≥, що не перевищуЇ меж≥,
встановленоњ в≥дпов≥дним органом державноњ виконавчоњ влади за
погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни в≥дпов≥дно до меж,
встановлених м≥жнародними угодами про  в≥дпов≥дальн≥сть  при
пов≥тр¤них перевезенн¤х, учасником ¤ких Ї ”крањна.

   —татт¤ 94. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за простроченн¤ у
        доставц≥ пасажира, багажу або вантажу

   ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за простроченн¤ у доставц≥
пасажира, багажу або вантажу, ¤кщо не доведе, що ним було вжито
вс≥х необх≥дних заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ простроченню або що таких
заход≥в неможливо було вжити.  ѕерев≥зник  зв≥льн¤Їтьс¤  в≥д
в≥дпов≥дальност≥,   ¤кщо  простроченн¤  сталос¤  внасл≥док
неспри¤тливих метеоролог≥чних умов.

   —татт¤ 95. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за втрату,
        пошкодженн¤ ≥ простроченн¤ у доставц≥ пошти

   ѕерев≥зник несе матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть перед органами
зв'¤зку за втрату, пошкодженн¤ або простроченн¤ у доставц≥ пошти з
вини перев≥зника у розм≥р≥ в≥дпов≥дальност≥ орган≥в зв'¤зку перед
в≥дправниками або адресатами, за м≥жнародну пошту - в≥дпов≥дно до
акт≥в ¬сесв≥тнього поштового союзу, а за внутр≥шню - зг≥дно з
правилами щодо розм≥ру матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ п≥дприЇмств
зв'¤зку за нестачу чи пошкодженн¤ вкладень поштових в≥дправлень.

   —татт¤ 96. ¬≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну трет≥м
        особам

   «а шкоду, запод≥¤ну трет≥м особам та њх майну при виконанн≥
перевезень ≥ ав≥ац≥йних роб≥т, експлуатант ав≥ац≥йноњ техн≥ки несе
в≥дпов≥дальн≥сть у пор¤дку ≥ на умовах, передбачених чинним
законодавством ”крањни.

   —татт¤ 97. ¬≥дпов≥дальн≥сть за захват чи викраденн¤
        пов≥тр¤ного судна або захват ав≥ац≥йного об'Їкта

   «ахват або викраденн¤ пов≥тр¤ного судна, ¤к ≥  захват
ав≥ац≥йного об'Їкта, т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену
законодавством ”крањни.

   —татт¤ 98. ¬≥дпов≥дальн≥сть за блокуванн¤ пов≥тр¤ного 
        судна, ав≥ац≥йного об'Їкта, транспортних,
        ≥нженерно-техн≥чних чи ≥нших комун≥кац≥й до них

   Ѕлокуванн¤  пов≥тр¤них  суден,  ав≥ац≥йних  об'Їкт≥в,
транспортних, ≥нженерно-техн≥чних, ≥нших комун≥кац≥й до них, ¤ке
перешкоджаЇ нормальн≥й ≥ безпечн≥й д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни,
т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством
”крањни.

   —татт¤ 99. ¬≥дпов≥дальн≥сть за неправдиве пов≥домленн¤ про
        п≥дготовку акту незаконного втручанн¤ у д≥¤льн≥сть
        ав≥ац≥њ

   Ќеправдиве пов≥домленн¤ незалежно в≥д форми його виконанн¤
про п≥дготовку акту незаконного втручанн¤ у д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ на
борту пов≥тр¤ного судна або ав≥ац≥йного об'Їкта т¤гне за собою
в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

   —татт¤ 100. ¬≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн¤ вимог контролю
         на безпеку

   ѕорушенн¤, ¤к ≥ невиконанн¤ або неналежне виконанн¤ вимог
державних правил, норм ≥ процедур з реЇстрац≥њ та огл¤ду на
безпеку пасажир≥в, щодо здач≥, прийому, збер≥ганн¤ ≥ перевезенн¤
на пов≥тр¤ному судн≥ ручноњ поклаж≥, багажу, вантажу, пошти ≥
бортового харчуванн¤ т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену
чинним законодавством ”крањни.

   —татт¤ 101. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ норм ≥ правил,
         що регламентують д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ

   ќсоби, винн≥ у порушенн≥ норм ≥ правил, що регламентують
д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ, несуть в≥дпов≥дальн≥сть за законодавством
”крањни.

   —татт¤ 102. ѕраво оскарженн¤ р≥шенн¤

   Ѕудь-¤ка юридична ≥ ф≥зична особа маЇ право оскаржити р≥шенн¤
або д≥њ будь-¤коњ посадовоњ чи ≥ншоњ особи в межах д≥¤льност≥
ав≥ац≥йноњ системи ”крањни в пор¤дку, передбаченому законодавством
”крањни.


              –озд≥л XVII
           ј¬≤ј÷≤…Ќ≈ —“–ј’”¬јЌЌя

   —татт¤ 103. ќбов'¤зкове страхуванн¤

   ѕов≥тр¤ний перев≥зник ≥  виконавець  пов≥тр¤них  роб≥т
зобов'¤зан≥ страхувати член≥в ек≥пажу ≥ ав≥ац≥йного персоналу,
¤к≥ перебувають на борту пов≥тр¤ного судна, власн≥, орендован≥ та
передан≥ њм в експлуатац≥ю пов≥тр¤н≥ судна, а  також  свою
в≥дпов≥дальн≥сть щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них пасажирам,
багажу,  пошт≥, вантажу,  прийн¤тим дл¤ перевезенн¤;  ≥ншим
користувачам пов≥тр¤ного транспорту а ус≥ експлуатанти - трет≥м
особам не нижче за р≥вень, встановлений ”р¤дом ”крањни.
   ќбов'¤зкове страхуванн¤, передбачене частиною першою ц≥Їњ
статт≥, зд≥йснюЇтьс¤ страховиками, ¤к≥ визнан≥ такими в≥дпов≥дно
до законодавства ”крањни, одержали  в  установленому  пор¤дку
л≥ценз≥њ на  зд≥йсненн¤  цього виду страхуванн¤ ≥ Ї членами
јв≥ац≥йного страхового бюро.
   јв≥ац≥йне страхове бюро зд≥йснюЇ  координац≥ю  д≥¤льност≥
страховик≥в у галуз≥ страхуванн¤ ав≥ац≥йних ризик≥в та представл¤Ї
њх ≥нтереси у м≥жнародних об'Їднанн¤х страховик≥в.  ”творенн¤
јв≥ац≥йного страхового  бюро  та  його  державна  реЇстрац≥¤
зд≥йснюютьс¤ в пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —татт¤ 103 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 590/97-¬–
в≥д 21.10.97, N 1297-XIV ( 1297-14 ) в≥д 15.12.99 )

   —татт¤ 104. ƒобров≥льне страхуванн¤

   «а бажанн¤м пасажира чи ≥ншого користувача  пов≥тр¤ного
транспорту можливе добров≥льне страхуванн¤ шл¤хом  укладанн¤
в≥дпов≥дного договору.

   —татт¤ 105. —трахуванн¤ при ав≥ац≥йних роботах

   «амовник зобов'¤заний страхувати своњх прац≥вник≥в, ос≥б,
пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м технолог≥чного процесу при виконанн≥
ав≥ац≥йних роб≥т, та пасажир≥в, ¤к≥ перевоз¤тьс¤ за його за¤вкою
без придбанн¤ квитк≥в.
   ≈ксплуатант зобов'¤заний страхувати свою в≥дпов≥дальн≥сть
щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, ¤к≥ можуть бути завдан≥ ним при
виконанн≥ ав≥ац≥йних роб≥т.

   —татт¤ 106. —траховий фонд безпеки ав≥ац≥њ ”крањни

   « метою в≥дшкодуванн¤ шкоди потерп≥лим в≥д ав≥ац≥йноњ под≥њ,
стих≥йного лиха ≥ стимулюванн¤ проф≥лактичноњ д≥¤льност≥ щодо
п≥двищенн¤ безпеки ав≥ац≥њ ”крањни, проведенн¤ пошукових  ≥
авар≥йно-р¤тувальних роб≥т у встановленому пор¤дку  створюЇтьс¤
страховий фонд безпеки ав≥ац≥њ, кошти ¤кого спр¤мовуютьс¤ на
зд≥йсненн¤  д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни. ÷ей фонд створюЇтьс¤
за рахунок надходженн¤ в≥драхувань в≥д платеж≥в з обов'¤зкових
вид≥в страхуванн¤ в розм≥р≥, що визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.


              –озд≥л XVIII
        ј“–»Ѕ”“» ј, ѕ–јѕќ–, ≈ћЅЋ≈ћј, ¬»ћѕ≈Ћ

   —татт¤ 107. јтрибутика, прапор, емблема, вимпел

   Ѕудь-¤ка ав≥ац≥йна орган≥зац≥¤, установа та п≥дприЇмство
”крањни, зареЇстрован≥ у встановленому пор¤дку, повинн≥ мати свою
печатку ≥ атрибутику.
   ƒержавн≥ ав≥ац≥йн≥ органи повинн≥ мати свою печатку  ≥
атрибутику з державним гербом ”крањни.
    ожна ав≥ац≥йна орган≥зац≥¤, установа  та  п≥дприЇмство
”крањни може мати св≥й прапор, емблему ≥ вимпел  та  ≥ншу
атрибутику.


 ѕрезидент ”крањни                    Ћ. –ј¬„” 

 м.  ињв, 4 травн¤ 1993 року
     N 3167-XII

ѕовернутись на стор≥нку " одекси"


ѕ–ќ Ќј— «Ќјё“№
UAstart.com - здесть есть все! каталог @PAUTINA.NET  аталог лучших ссылок интернета ёриспруденци¤ «аконы TopCTO ёриспруденци¤ «аконы -= QS.kiev.ua =- ќсвiтнiй портал яндекс цитировани¤  аталог –есурсов »нтернет —истема авторегистрации в каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерна¤ сеть, каталог сайтов, услуги продвижени¤ и рекламы сайтов ћониторинг сервера осуществл¤етс¤ системой UpTime Russian America Top. –ейтинг ресурсов –усской јмерики.  аталог лучших ресурсов »нтернет META-Ukraine  аталог сайтов ¬сего.RU —тарт ”краина Rated by GURU


Hosted by uCoz