Юрист
Реквiзити для оплати витрат на iнформацiйно - технiчне забезпечення судового процесу
Порядок оплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення
   судового процесу
 
 

Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу проводиться на рахунок:

р/р 2600 201 418 0001
у ВАТ "Банк Унiверсальний", м. Львiв,
МФО 325 707,
ЄДРПОУ 300 453 70,
Державне пiдприємство "Судовий iнформацiйний центр"

Призначення платежу:
Оплата за iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу згiдно Ст. 44 ГПК України за позовом до (назва органiзацiї вiдповiдача).

Згiдно постанови Кабiнету мiнiстрiв України № 411 вiд 29 березня 2002 р.
(надрукована в газетi "Урядовий кур'єр" № 65 вiд 05.04.02)
розмiр оплати з 08.04.02 складає:
118 (сто вiсiмнадцять) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 19,67 грн., для всiх позовних заяв.

Згiдно наказу Мiнiстерства економiки України № 77 вiд 11.04.2001 оплата по справах по банкрутству складає:
118 (сто вiсiмнадцять) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 19,67 грн., для iнiцiюючого кредитора
40 (сорок) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 6,67 грн., для всiх iнших кредиторiв

Позивачам, у встановленому порядку звiльненим вiд сплати державного мита, сплачувати iнформацiйно-технiчнi послуги не потрiбно.
Акт виконаних робiт та податкова накладна надсилається платнику поштою.

У разi повернення позовної заяви без розгляду або вiдмовi у прийняттi позовної заяви сплачена сума пiдлягає поверненню. Для повернення сплаченої суми необхiдно за адресою: 01004, м. Київ, вул. Дарвiна 6, ДП "Судовий iнформацiйний центр" надiслати наступнi документи:
  1. Лист на iм'я головного бухгалтера з проханням повернути сплачену суму та вказанням банкiвських реквiзитiв для повернення коштiв.
  2. Копiю платiжного доручення, за яким було сплачено вказану суму.
  3. Копiю Свiдоцтва платника ПДВ.
  4. Копiю Ухвали про повернення позовної заяви.


Hosted by uCoz