«робити ёрист стартовою стор≥нкою
ёридична допомога + «аконодавство ”крањни + —айти вс≥х ѕрезидент≥в св≥ту +  орисн≥ л≥нки + ћапа  иЇва + ћапа кињвського метропол≥тену + ≤рги та розваги + Ѕаннерна = ё–»—“
ƒодати ёрист до закладок
√остьова книга
‘орум
„ат ёрист
–озсилка Ќовин

ќргани державноњ влади ”крањни
—айти президент≥в св≥ту
*ќќЌ* Ќј“ќ* ѕосольства*
¬се, що не вв≥йшло в попередн≥ л≥нки
—писок Web сервер≥в аграрних б≥рж
 урси валют та р≥зноман≥тн≥ ≥ндекси
 орисна ≥нформац≥¤
≤гри та розваги
Ѕанерна, обм≥н банерами


÷»¬≤Ћ№Ќ»…  ќƒ≈ — ” –јѓЌ»

           

  ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2003, NN 40-44, ст.356 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
 N 980-IV (980-15) в≥д 19.06.2003, ¬¬–, 2004, N 2, ст.6
 N 1255-IV (1255-15) в≥д 18.11.2003, ¬¬–, 2004, N 11, ст.140
 N 1713-IV (1713-15) в≥д 12.05.2004, ¬¬–, 2004, N 33-34, ст.403 )               Ќ»√ј ѕ≈–Ўј
            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

               –озд≥л I
            ќ—Ќќ¬Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

               √лава 1
         ÷»¬≤Ћ№Ќ≈ «ј ќЌќƒј¬—“¬ќ ” –јѓЌ»

   —татт¤ 1. ¬≥дносини, що регулюютьс¤ цив≥льним законодавством

   1. ÷ив≥льним законодавством регулюютьс¤ особист≥ немайнов≥ та
майнов≥ в≥дносини (цив≥льн≥ в≥дносини), заснован≥ на юридичн≥й
р≥вност≥, в≥льному волеви¤вленн≥, майнов≥й  самост≥йност≥  њх
учасник≥в.

   2. ƒо майнових в≥дносин, заснованих на адм≥н≥стративному або
≥ншому владному п≥дпор¤дкуванн≥ одн≥Їњ сторони друг≥й сторон≥, а
також до податкових, бюджетних в≥дносин цив≥льне законодавство не
застосовуЇтьс¤, ¤кщо ≥нше не встановлено законом.

   —татт¤ 2. ”часники цив≥льних в≥дносин

   1. ”часниками цив≥льних в≥дносин Ї ф≥зичн≥ особи та юридичн≥
особи (дал≥ - особи).

   2. ”часниками  цив≥льних  в≥дносин  Ї:  держава ”крањна,
јвтономна –еспубл≥ка  рим, територ≥альн≥ громади, ≥ноземн≥ держави
та ≥нш≥ суб'Їкти публ≥чного права.

   —татт¤ 3. «агальн≥ засади цив≥льного законодавства

   1. «агальними засадами цив≥льного законодавства Ї:

   1) неприпустим≥сть свав≥льного втручанн¤ у сферу особистого
житт¤ людини;

   2) неприпустим≥сть  позбавленн¤  права  власност≥,  кр≥м
випадк≥в, встановлених  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та
законом;

   3) свобода договору;

   4) свобода п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤ка не заборонена
законом;

   5) судовий захист цив≥льного права та ≥нтересу;

   6) справедлив≥сть, добросов≥сн≥сть та розумн≥сть.

   —татт¤ 4. јкти цив≥льного законодавства ”крањни

   1. ќснову  цив≥льного  законодавства  ”крањни  становить
 онституц≥¤ ”крањни ( 254к/96-¬– ).

   2. ќсновним  актом  цив≥льного  законодавства  ”крањни Ї
÷ив≥льний кодекс ”крањни.

   јктами цив≥льного законодавства Ї також ≥нш≥ закони ”крањни,
¤к≥ приймаютьс¤ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– )
та цього  одексу (дал≥ - закон).

   якщо суб'Їкт права законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи подав до ¬ерховноњ
–ади ”крањни проект закону, ¤кий регулюЇ цив≥льн≥ в≥дносини
≥накше, н≥ж цей  одекс, в≥н зобов'¤заний одночасно подати проект
закону про внесенн¤ зм≥н до ÷ив≥льного кодексу ”крањни. ѕоданий
законопроект розгл¤даЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни одночасно з
в≥дпов≥дним проектом закону про внесенн¤ зм≥н до ÷ив≥льного
кодексу ”крањни.

   3. ÷ив≥льн≥ в≥дносини можуть регулюватись актами ѕрезидента
”крањни  у  випадках,  встановлених    онституц≥Їю  ”крањни
( 254к/96-¬– ).

   4. јктами цив≥льного законодавства Ї також постанови  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   якщо постанова   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  суперечить
положенн¤м цього  одексу або ≥ншому  закону,  застосовуютьс¤
в≥дпов≥дн≥ положенн¤ цього  одексу або ≥ншого закону.

   5. ≤нш≥  органи  державноњ  влади ”крањни, органи влади
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим можуть видавати нормативно-правов≥
акти, що регулюють цив≥льн≥ в≥дносини, лише у випадках ≥ в межах,
встановлених  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та законом.

   6. ÷ив≥льн≥ в≥дносини регулюютьс¤ однаково на вс≥й територ≥њ
”крањни.

   —татт¤ 5. ƒ≥¤ акт≥в цив≥льного законодавства у час≥

   1. јкти цив≥льного законодавства регулюють в≥дносини, ¤к≥
виникли з дн¤ набранн¤ ними чинност≥.

   2. јкт цив≥льного законодавства не маЇ зворотноњ д≥њ у час≥,
кр≥м випадк≥в, коли в≥н  пом'¤кшуЇ  або  скасовуЇ  цив≥льну
в≥дпов≥дальн≥сть особи.

   3. якщо цив≥льн≥ в≥дносини виникли ран≥ше ≥ регулювалис¤
актом цив≥льного законодавства, ¤кий втратив чинн≥сть, новий акт
цив≥льного законодавства застосовуЇтьс¤ до прав та обов'¤зк≥в, що
виникли з моменту набранн¤ ним чинност≥.

   —татт¤ 6. јкти цив≥льного законодавства ≥ догов≥р

   1. —торони мають право укласти догов≥р, ¤кий не передбачений
актами цив≥льного законодавства, але в≥дпов≥даЇ загальним засадам
цив≥льного законодавства.

   2. —торони мають право  врегулювати  у  договор≥,  ¤кий
передбачений актами цив≥льного законодавства, своњ в≥дносини, ¤к≥
не врегульован≥ цими актами.

   3. —торони в договор≥ можуть в≥дступити в≥д положень акт≥в
цив≥льного законодавства ≥ врегулювати своњ в≥дносини на власний
розсуд.

   —торони в договор≥ не можуть в≥дступити в≥д положень акт≥в
цив≥льного законодавства, ¤кщо в цих актах пр¤мо вказано про це, а
також у раз≥, ¤кщо обов'¤зков≥сть дл¤ стор≥н положень акт≥в
цив≥льного законодавства випливаЇ з њх зм≥сту або ≥з сут≥ в≥дносин
м≥ж сторонами.

   4. ѕоложенн¤ частин першоњ, другоњ ≥ третьоњ ц≥Їњ статт≥
застосовуютьс¤ ≥ до односторонн≥х правочин≥в.

   —татт¤ 7. «вичай

   1. ÷ив≥льн≥ в≥дносини можуть регулюватис¤ звичаЇм, зокрема
звичаЇм д≥лового обороту.

   «вичаЇм Ї правило повед≥нки, ¤ке не встановлене  актами
цив≥льного законодавства, але Ї усталеним у певн≥й сфер≥ цив≥льних
в≥дносин.

   «вичай може бути заф≥ксований у в≥дпов≥дному документ≥.

   2. «вичай, що суперечить договору або актам  цив≥льного
законодавства, у цив≥льних в≥дносинах не застосовуЇтьс¤.

   —татт¤ 8. јналог≥¤

   1. якщо цив≥льн≥ в≥дносини не врегульован≥ цим  одексом,
≥ншими актами цив≥льного законодавства або  договором,  вони
регулюютьс¤ тими правовими нормами цього  одексу, ≥нших акт≥в
цив≥льного законодавства, що регулюють под≥бн≥ за зм≥стом цив≥льн≥
в≥дносини (аналог≥¤ закону).

   2. ”  раз≥ неможливост≥ використати аналог≥ю закону дл¤
регулюванн¤ цив≥льних в≥дносин вони регулюютьс¤ в≥дпов≥дно до
загальних засад цив≥льного законодавства (аналог≥¤ права).

   —татт¤ 9. «астосуванн¤ ÷ив≥льного кодексу ”крањни до
        врегулюванн¤ в≥дносин у сферах господарюванн¤,
        використанн¤ природних ресурс≥в, охорони довк≥лл¤,
        а також до трудових та с≥мейних в≥дносин

   1. ѕоложенн¤ цього  одексу застосовуютьс¤ до врегулюванн¤
в≥дносин, ¤к≥ виникають у сферах використанн¤ природних ресурс≥в
та охорони довк≥лл¤, а також до трудових та с≥мейних в≥дносин,
¤кщо вони не врегульован≥ ≥ншими актами законодавства.

   2. «аконом можуть бути передбачен≥ особливост≥ регулюванн¤
майнових в≥дносин у сфер≥ господарюванн¤.

   —татт¤ 10. ћ≥жнародн≥ договори

   1. „инний  м≥жнародний  догов≥р,  ¤кий  регулюЇ цив≥льн≥
в≥дносини, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого надана ¬ерховною –адою
”крањни,  Ї  частиною  нац≥онального цив≥льного законодавства
”крањни.

   2. якщо у чинному м≥жнародному договор≥ ”крањни, укладеному у
встановленому законом пор¤дку, м≥ст¤тьс¤ ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що
встановлен≥  в≥дпов≥дним  актом  цив≥льного  законодавства,
застосовуютьс¤ правила в≥дпов≥дного м≥жнародного договору ”крањни.

               √лава 2
        ѕ≤ƒ—“ј¬» ¬»Ќ» Ќ≈ЌЌя ÷»¬≤Ћ№Ќ»’ ѕ–ј¬
       “ј ќЅќ¬'я« ≤¬. «ƒ≤…—Ќ≈ЌЌя ÷»¬≤Ћ№Ќ»’ ѕ–ј¬
           “ј ¬» ќЌјЌЌя ќЅќ¬'я« ≤¬

   —татт¤ 11. ѕ≥дстави виникненн¤ цив≥льних прав та обов'¤зк≥в

   1. ÷ив≥льн≥ права та обов'¤зки виникають ≥з д≥й ос≥б, що
передбачен≥ актами цив≥льного законодавства, а також ≥з д≥й ос≥б,
що не передбачен≥ цими актами, але за аналог≥Їю породжують
цив≥льн≥ права та обов'¤зки.

   2. ѕ≥дставами  виникненн¤  цив≥льних прав та обов'¤зк≥в,
зокрема, Ї:

   1) договори та ≥нш≥ правочини;

   2) створенн¤ л≥тературних, художн≥х твор≥в, винаход≥в та
≥нших результат≥в ≥нтелектуальноњ, творчоњ д≥¤льност≥;

   3) завданн¤ майновоњ (матер≥альноњ) та моральноњ шкоди ≥нш≥й
особ≥;

   4) ≥нш≥ юридичн≥ факти.

   3. ÷ив≥льн≥ права та обов'¤зки можуть виникати безпосередньо
з акт≥в цив≥льного законодавства.

   4. ” випадках, встановлених актами цив≥льного законодавства,
цив≥льн≥ права та обов'¤зки виникають безпосередньо з акт≥в
орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим
або орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

   5. ” випадках, встановлених актами цив≥льного законодавства,
цив≥льн≥ права та обов'¤зки можуть виникати з р≥шенн¤ суду.

   6. ” випадках, встановлених актами цив≥льного законодавства
або договором, п≥дставою виникненн¤ цив≥льних прав та обов'¤зк≥в
може бути настанн¤ або ненастанн¤ певноњ под≥њ.

   —татт¤ 12. «д≥йсненн¤ цив≥льних прав

   1. ќсоба зд≥йснюЇ своњ цив≥льн≥ права в≥льно, на власний
розсуд.

   2. Ќезд≥йсненн¤ особою своњх цив≥льних прав не Ї п≥дставою
дл¤ њх припиненн¤, кр≥м випадк≥в, встановлених законом.

   3. ќсоба може в≥дмовитис¤ в≥д свого майнового права.

   ¬≥дмова в≥д права власност≥ на транспортн≥ засоби, тварин,
нерухом≥ реч≥ зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку,  встановленому  актами
цив≥льного законодавства.

   4. ќсоба може за в≥дплатним або безв≥дплатним договором
передати своЇ майнове право  ≥нш≥й  особ≥,  кр≥м  випадк≥в,
встановлених законом.

   5. якщо законом встановлен≥ правов≥ насл≥дки недобросов≥сного
або нерозумного зд≥йсненн¤ особою свого права, вважаЇтьс¤, що
повед≥нка  особи Ї добросов≥сною та розумною, ¤кщо ≥нше не
встановлено судом.

   —татт¤ 13. ћеж≥ зд≥йсненн¤ цив≥льних прав

   1. ÷ив≥льн≥ права особа зд≥йснюЇ у межах,  наданих  њй
договором або актами цив≥льного законодавства.

   2. ѕри зд≥йсненн≥ своњх прав особа зобов'¤зана утримуватис¤
в≥д д≥й, ¤к≥ могли б порушити права ≥нших ос≥б, завдати шкоди
довк≥ллю або культурн≥й спадщин≥.

   3. Ќе допускаютьс¤ д≥њ особи, що вчин¤ютьс¤ з нам≥ром завдати
шкоди ≥нш≥й особ≥, а також зловживанн¤ правом в ≥нших формах.

   4. ѕри зд≥йсненн≥ цив≥льних прав особа повинна додержуватис¤
моральних засад сусп≥льства.

   5. Ќе  допускаютьс¤ використанн¤ цив≥льних прав з метою
неправом≥рного обмеженн¤ конкуренц≥њ, зловживанн¤  монопольним
становищем на ринку, а також недобросов≥сна конкуренц≥¤.

   6. ” раз≥ недодержанн¤ особою при зд≥йсненн≥ своњх прав
вимог, ¤к≥ встановлен≥ частинами другою - п'¤тою ц≥Їњ статт≥, суд
може зобов'¤зати њњ припинити зловживанн¤ своњми правами, а також
застосувати ≥нш≥ насл≥дки, встановлен≥ законом.

   —татт¤ 14. ¬иконанн¤ цив≥льних обов'¤зк≥в

   1. ÷ив≥льн≥ обов'¤зки виконуютьс¤ у межах,  встановлених
договором або актом цив≥льного законодавства.

   2. ќсоба не може бути примушена до д≥й, вчиненн¤ ¤ких не Ї
обов'¤зковим дл¤ нењ.

   3. ¬иконанн¤ цив≥льних обов'¤зк≥в забезпечуЇтьс¤ засобами
заохоченн¤ та в≥дпов≥дальн≥стю, ¤к≥ встановлен≥ договором або
актом цив≥льного законодавства.

   4. ќсоба може бути зв≥льнена в≥д цив≥льного обов'¤зку або
його виконанн¤ у випадках, встановлених договором або актами
цив≥льного законодавства.

               √лава 3
        «ј’»—“ ÷»¬≤Ћ№Ќ»’ ѕ–ј¬ “ј ≤Ќ“≈–≈—≤¬

   —татт¤ 15. ѕраво на захист цив≥льних прав та ≥нтерес≥в

   1.  ожна особа маЇ право на захист свого цив≥льного права у
раз≥ його порушенн¤, невизнанн¤ або оспорюванн¤.

   2.  ожна особа маЇ право на захист свого ≥нтересу, ¤кий не
суперечить загальним засадам цив≥льного законодавства.

   —татт¤ 16. «ахист цив≥льних прав та ≥нтерес≥в судом

   1.  ожна особа маЇ право звернутис¤ до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового права та ≥нтересу.

   2. —пособами захисту цив≥льних прав та ≥нтерес≥в можуть бути:

   1) визнанн¤ права;

   2) визнанн¤ правочину нед≥йсним;

   3) припиненн¤ д≥њ, ¤ка порушуЇ право;

   4) в≥дновленн¤ становища, ¤ке ≥снувало до порушенн¤;

   5) примусове виконанн¤ обов'¤зку в натур≥;

   6) зм≥на правов≥дношенн¤;

   7) припиненн¤ правов≥дношенн¤;

   8) в≥дшкодуванн¤ збитк≥в та ≥нш≥  способи  в≥дшкодуванн¤
майновоњ шкоди;

   9) в≥дшкодуванн¤ моральноњ (немайновоњ) шкоди;

   10) визнанн¤ незаконними р≥шенн¤, д≥й чи безд≥¤льност≥ органу
державноњ влади, органу влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим або
органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њхн≥х посадових ≥ службових ос≥б.

   —уд може захистити цив≥льне право або ≥нтерес ≥ншим способом,
що встановлений договором або законом.

   3. —уд може в≥дмовити у захист≥ цив≥льного права та ≥нтересу
особи в раз≥ порушенн¤ нею положень частин другоњ - п'¤тоњ статт≥
13 цього  одексу.

   —татт¤ 17. «ахист цив≥льних прав та ≥нтерес≥в ѕрезидентом
        ”крањни, органами державноњ влади, органами влади
        јвтономноњ –еспубл≥ки  рим або органами м≥сцевого
        самовр¤дуванн¤

   1. ѕрезидент  ”крањни зд≥йснюЇ захист цив≥льних прав та
≥нтерес≥в у межах повноважень, визначених  онституц≥Їю ”крањни
( 254к/96-¬– ).

   2. ” випадках,  встановлених    онституц≥Їю   ”крањни
( 254к/96-¬– ) та законом, особа маЇ право звернутис¤ за захистом
цив≥льного права та ≥нтересу до органу державноњ влади, органу
влади  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  або  органу  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤.

   3. ќрган державноњ влади, орган влади јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим або орган м≥сцевого  самовр¤дуванн¤  зд≥йснюють  захист
цив≥льних прав та ≥нтерес≥в у межах, на п≥дставах та у спос≥б, що
встановлен≥  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та законом.

   –≥шенн¤, прийн¤те зазначеними органами щодо захисту цив≥льних
прав та ≥нтерес≥в, не Ї перешкодою дл¤ зверненн¤ за њх захистом до
суду.

   —татт¤ 18. «ахист цив≥льних прав нотар≥усом

   1. Ќотар≥ус зд≥йснюЇ захист цив≥льних прав шл¤хом вчиненн¤
виконавчого напису на борговому документ≥ у випадках ≥ в пор¤дку,
встановлених законом.

   —татт¤ 19. —амозахист цив≥льних прав

   1. ќсоба маЇ право на самозахист свого цив≥льного права та
права ≥ншоњ особи в≥д порушень ≥ протиправних пос¤гань.

   —амозахистом Ї застосуванн¤ особою засоб≥в протид≥њ  ¤к≥ не
заборонен≥ законом та не суперечать моральним засадам сусп≥льства.

   2. —пособи самозахисту мають в≥дпов≥дати зм≥сту права, що
порушене, характеру д≥й, ¤кими воно порушене, а також насл≥дкам,
що спричинен≥ цим порушенн¤м.

   —пособи самозахисту можуть  обиратис¤  самою  особою  чи
встановлюватис¤ договором або актами цив≥льного законодавства.

   —татт¤ 20. «д≥йсненн¤ права на захист

   1. ѕраво на захист особа зд≥йснюЇ на св≥й розсуд.

   2. Ќезд≥йсненн¤ особою права на захист не Ї п≥дставою дл¤
припиненн¤ цив≥льного права,  що  порушене,  кр≥м  випадк≥в,
встановлених законом.

   —татт¤ 21. ¬изнанн¤ незаконним правового акта органу
        державноњ влади, органу влади јвтономноњ
        –еспубл≥ки  рим або органу м≥сцевого
        самовр¤дуванн¤

   1. —уд  визнаЇ  незаконним  та  скасовуЇ  правовий  акт
≥ндив≥дуальноњ д≥њ, виданий органом державноњ влади, органом влади
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим або органом м≥сцевого самовр¤дуванн¤,
¤кщо в≥н суперечить актам цив≥льного законодавства ≥ порушуЇ
цив≥льн≥ права або ≥нтереси.

   2. —уд визнаЇ незаконним та скасовуЇ нормативно-правовий акт
органу державноњ влади, органу влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим
або органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кщо в≥н суперечить актам
цив≥льного законодавства ≥ порушуЇ цив≥льн≥ права або ≥нтереси.

   —татт¤ 22. ¬≥дшкодуванн¤ збитк≥в та ≥нш≥ способи
        в≥дшкодуванн¤ майновоњ шкоди

   1. ќсоба, ¤к≥й завдано збитк≥в у результат≥ порушенн¤ њњ
цив≥льного права, маЇ право на њх в≥дшкодуванн¤.

   2. «битками Ї:

   1) втрати, ¤ких особа зазнала у зв'¤зку з≥ знищенн¤м або
пошкодженн¤м реч≥, а також витрати, ¤к≥ особа зробила або мусить
зробити дл¤ в≥дновленн¤ свого порушеного права (реальн≥ збитки);

   2) доходи, ¤к≥ особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, ¤кби њњ право не було порушене (упущена вигода).

   3. «битки в≥дшкодовуютьс¤ у повному обс¤з≥, ¤кщо договором
або законом не передбачено в≥дшкодуванн¤ у меншому або б≥льшому
розм≥р≥.

   якщо особа, ¤ка порушила право, одержала у зв'¤зку з цим
доходи, то розм≥р упущеноњ вигоди, що маЇ в≥дшкодовуватис¤ особ≥,
право ¤коњ порушено, не може бути меншим в≥д доход≥в, одержаних
особою, ¤ка порушила право.

   4. Ќа вимогу особи, ¤к≥й завдано шкоди, та в≥дпов≥дно до
обставин справи майнова шкода може бути в≥дшкодована ≥ в ≥нший
спос≥б, зокрема, шкода, завдана майну, може в≥дшкодовуватис¤ в
натур≥ (переданн¤ реч≥ того ж роду та т≥Їњ ж ¤кост≥, полагодженн¤
пошкодженоњ реч≥ тощо).

   —татт¤ 23. ¬≥дшкодуванн¤ моральноњ шкоди

   1. ќсоба маЇ право на в≥дшкодуванн¤ моральноњ шкоди, завданоњ
внасл≥док порушенн¤ њњ прав.

   2. ћоральна шкода пол¤гаЇ:

   1) у ф≥зичному болю та стражданн¤х, ¤ких ф≥зична особа
зазнала у зв'¤зку з кал≥цтвом або ≥ншим ушкодженн¤м здоров'¤;

   2) у душевних стражданн¤х, ¤ких ф≥зична особа зазнала у
зв'¤зку з протиправною повед≥нкою щодо нењ самоњ, член≥в њњ с≥м'њ
чи близьких родич≥в;

   3) у душевних стражданн¤х, ¤ких ф≥зична особа зазнала у
зв'¤зку ≥з знищенн¤м чи пошкодженн¤м њњ майна;

   4) у приниженн≥ чест≥, г≥дност≥, а також д≥ловоњ репутац≥њ
ф≥зичноњ або юридичноњ особи.

   3. ћоральна шкода в≥дшкодовуЇтьс¤ гр≥шми, ≥ншим майном або в
≥нший спос≥б.

   –озм≥р грошового в≥дшкодуванн¤ моральноњ шкоди визначаЇтьс¤
судом залежно в≥д характеру правопорушенн¤, глибини ф≥зичних та
душевних страждань,  пог≥ршенн¤  зд≥бностей  потерп≥лого  або
позбавленн¤ його можливост≥ њх реал≥зац≥њ, ступен¤ вини особи, ¤ка
завдала моральноњ шкоди, ¤кщо вина Ї п≥дставою дл¤ в≥дшкодуванн¤,
а також з урахуванн¤м ≥нших обставин, ¤к≥ мають ≥стотне значенн¤.
ѕри  визначенн≥  розм≥ру  в≥дшкодуванн¤  враховуютьс¤  вимоги
розумност≥ ≥ справедливост≥.

   4. ћоральна шкода в≥дшкодовуЇтьс¤ незалежно в≥д майновоњ
шкоди, ¤ка п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню, та не пов'¤зана з розм≥ром
цього в≥дшкодуванн¤.

   5. ћоральна шкода в≥дшкодовуЇтьс¤ одноразово, ¤кщо ≥нше не
встановлено договором або законом.

              –озд≥л II
               ќ—ќЅ»

              ѕ≥дрозд≥л 1
             ‘≤«»„Ќј ќ—ќЅј

               √лава 4
        «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя ѕ–ќ ‘≤«»„Ќ” ќ—ќЅ”

   —татт¤ 24. ѕон¤тт¤ ф≥зичноњ особи

   1. Ћюдина ¤к учасник цив≥льних в≥дносин вважаЇтьс¤ ф≥зичною
особою.

   —татт¤ 25. ÷ив≥льна правоздатн≥сть ф≥зичноњ особи

   1. «датн≥сть мати цив≥льн≥ права та обов'¤зки (цив≥льну
правоздатн≥сть) мають ус≥ ф≥зичн≥ особи.

   2. ÷ив≥льна правоздатн≥сть ф≥зичноњ особи виникаЇ у момент њњ
народженн¤.

   ” випадках, встановлених законом,  охорон¤ютьс¤  ≥нтереси
зачатоњ, але ще не народженоњ дитини.

   3. ” випадках, встановлених законом, здатн≥сть мати окрем≥
цив≥льн≥ права та обов'¤зки може пов'¤зуватис¤ з дос¤гненн¤м
ф≥зичною особою в≥дпов≥дного в≥ку.

   4. ÷ив≥льна правоздатн≥сть ф≥зичноњ особи припин¤Їтьс¤ у
момент њњ смерт≥.

   —татт¤ 26. ќбс¤г цив≥льноњ правоздатност≥ ф≥зичноњ особи

   1. ”с≥ ф≥зичн≥ особи Ї р≥вними у здатност≥ мати цив≥льн≥
права та обов'¤зки.

   2. ‘≥зична  особа  маЇ  ус≥  особист≥  немайнов≥ права,
встановлен≥  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та цим  одексом.

   3. ‘≥зична особа здатна мати  ус≥  майнов≥  права,  що
встановлен≥ цим  одексом, ≥ншим законом.

   4. ‘≥зична особа здатна мати ≥нш≥ цив≥льн≥ права, що не
встановлен≥  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ), цим  одексом,
≥ншим законом, ¤кщо вони не суперечать закону та моральним засадам
сусп≥льства.

   5. ‘≥зична особа здатна мати обов'¤зки ¤к учасник цив≥льних
в≥дносин.

   —татт¤ 27. «апоб≥ганн¤ обмеженню можливост≥ ф≥зичноњ особи
        мати цив≥льн≥ права та обов'¤зки

   1. ѕравочин, що обмежуЇ можлив≥сть ф≥зичноњ особи мати не
заборонен≥ законом цив≥льн≥ права та обов'¤зки, Ї н≥кчемним.

   2. ѕравовий акт ѕрезидента ”крањни, органу державноњ влади,
органу  влади  јвтономноњ  –еспубл≥ки  рим, органу м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, њхн≥х посадових ≥ службових  ос≥б  не  може
обмежувати можлив≥сть ф≥зичноњ особи мати не заборонен≥ законом
цив≥льн≥ права та обов'¤зки, кр≥м випадк≥в, коли таке обмеженн¤
передбачено  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ).

   —татт¤ 28. ≤м'¤ ф≥зичноњ особи

   1. ‘≥зична особа набуваЇ прав та обов'¤зк≥в ≥ зд≥йснюЇ њх п≥д
своњм ≥м'¤м.

   ≤м'¤ ф≥зичноњ особи, ¤ка Ї громад¤нином ”крањни, складаЇтьс¤
≥з пр≥звища, власного ≥мен≥ та по батьков≥, ¤кщо ≥нше не випливаЇ
≥з закону або звичаю нац≥ональноњ меншини, до ¤коњ вона належить.

   2. ѕри зд≥йсненн≥ окремих цив≥льних прав ф≥зична  особа
в≥дпов≥дно до закону може використовувати псевдон≥м (вигадане
≥м'¤) або д≥¤ти без зазначенн¤ ≥мен≥.

   3. ≤м'¤ ф≥зичн≥й особ≥ надаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до закону.

   —татт¤ 29. ћ≥сце проживанн¤ ф≥зичноњ особи

   1. ћ≥сцем проживанн¤ ф≥зичноњ особи Ї житловий будинок,
квартира,  ≥нше прим≥щенн¤, придатне дл¤ проживанн¤ в ньому
(гуртожиток, готель тощо), у в≥дпов≥дному населеному пункт≥, в
¤кому ф≥зична особа проживаЇ пост≥йно, переважно або тимчасово.

   2. ‘≥зична особа, ¤ка дос¤гла чотирнадц¤ти рок≥в, в≥льно
обираЇ соб≥ м≥сце проживанн¤,  за  вин¤тком  обмежень,  ¤к≥
встановлюютьс¤ законом.

   3. ћ≥сцем проживанн¤ ф≥зичноњ особи у в≥ц≥ в≥д дес¤ти до
чотирнадц¤ти рок≥в Ї м≥сце проживанн¤ њњ батьк≥в (усиновлювач≥в)
або  одного  з  них,  з  ким  вона  проживаЇ, оп≥куна або
м≥сцезнаходженн¤ навчального закладу чи закладу охорони здоров'¤
тощо, в ¤кому вона проживаЇ, ¤кщо ≥нше м≥сце проживанн¤ не
встановлено за згодою м≥ж дитиною та батьками (усиновлювачами,
оп≥куном) або орган≥зац≥Їю, ¤ка виконуЇ щодо нењ функц≥њ оп≥куна.

   ” раз≥ спору м≥сце проживанн¤ ф≥зичноњ особи у в≥ц≥ в≥д
дес¤ти до чотирнадц¤ти рок≥в визначаЇтьс¤ органом оп≥ки  та
п≥клуванн¤ або судом.

   4. ћ≥сцем проживанн¤ ф≥зичноњ особи, ¤ка не дос¤гла дес¤ти
рок≥в, Ї м≥сце проживанн¤ њњ батьк≥в (усиновлювач≥в) або одного з
них, з ким вона проживаЇ, оп≥куна або м≥сцезнаходженн¤ навчального
закладу чи закладу охорони здоров'¤, в ¤кому вона проживаЇ.

   5. ћ≥сцем проживанн¤ нед≥Їздатноњ особи Ї м≥сце проживанн¤ њњ
оп≥куна або м≥сцезнаходженн¤ в≥дпов≥дноњ орган≥зац≥њ, ¤ка виконуЇ
щодо нењ функц≥њ оп≥куна.

   6. ‘≥зична особа може мати к≥лька м≥сць проживанн¤.

   —татт¤ 30. ÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи

   1. ÷ив≥льну д≥Їздатн≥сть маЇ ф≥зична особа, ¤ка усв≥домлюЇ
значенн¤ своњх д≥й та може керувати ними.

   ÷ив≥льною д≥Їздатн≥стю ф≥зичноњ особи Ї њњ здатн≥сть своњми
д≥¤ми набувати дл¤ себе цив≥льних  прав  ≥  самост≥йно  њх
зд≥йснювати, а також здатн≥сть своњми д≥¤ми створювати дл¤ себе
цив≥льн≥  обов'¤зки,  самост≥йно  њх  виконувати  та  нести
в≥дпов≥дальн≥сть у раз≥ њх невиконанн¤.

   2. ќбс¤г цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи встановлюЇтьс¤
цим  одексом ≥ може бути обмежений виключно у випадках ≥ в
пор¤дку, встановлених законом.

   —татт¤ 31. „асткова цив≥льна д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи,
        ¤ка не дос¤гла чотирнадц¤ти рок≥в

   1. ‘≥зична  особа,  ¤ка  не  дос¤гла чотирнадц¤ти рок≥в
(малол≥тн¤ особа), маЇ право:

   1) самост≥йно вчин¤ти др≥бн≥ побутов≥ правочини.

   ѕравочин вважаЇтьс¤ др≥бним побутовим, ¤кщо в≥н задовольн¤Ї
побутов≥ потреби особи, в≥дпов≥даЇ њњ ф≥зичному, духовному чи
соц≥альному розвитку та стосуЇтьс¤ предмета, ¤кий маЇ невисоку
варт≥сть;

   2) зд≥йснювати  особист≥  немайнов≥  права на результати
≥нтелектуальноњ, творчоњ д≥¤льност≥, що охорон¤ютьс¤ законом.

   2. ћалол≥тн¤ особа не несе в≥дпов≥дальност≥ за завдану нею
шкоду.

   —татт¤ 32. Ќеповна цив≥льна д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи у
        в≥ц≥ в≥д чотирнадц¤ти до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в

   1.  р≥м правочин≥в, передбачених статтею 31 цього  одексу,
ф≥зична особа у в≥ц≥ в≥д чотирнадц¤ти до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в
(неповнол≥тн¤ особа) маЇ право:

   1) самост≥йно розпор¤джатис¤ своњм зароб≥тком, стипенд≥Їю або
≥ншими доходами;

   2) самост≥йно   зд≥йснювати   права   на   результати
≥нтелектуальноњ, творчоњ д≥¤льност≥, що охорон¤ютьс¤ законом;

   3) бути учасником (засновником) юридичних ос≥б, ¤кщо це не
заборонено законом або установчими документами юридичноњ особи;

   4) самост≥йно укладати догов≥р банк≥вського вкладу (рахунку)
та розпор¤джатис¤ вкладом, внесеним нею на своЇ ≥м'¤ (грошовими
коштами на рахунку).

   2. Ќеповнол≥тн¤ особа вчин¤Ї ≥нш≥ правочини за згодою батьк≥в
(усиновлювач≥в) або п≥клувальник≥в.

   Ќа вчиненн¤ неповнол≥тньою особою правочину щодо транспортних
засоб≥в або нерухомого майна повинна бути письмова нотар≥ально
посв≥дчена згода батьк≥в (усиновлювач≥в) або п≥клувальника.

   3. Ќеповнол≥тн¤ особа може розпор¤джатис¤ грошовими коштами,
що внесен≥ ≥ншими особами у ф≥нансову установу на њњ ≥м'¤, за
згодою батьк≥в (усиновлювач≥в) або п≥клувальника.

   4. «года на вчиненн¤ неповнол≥тньою особою правочину маЇ бути
одержана  в≥д  будь-кого  з батьк≥в (усиновлювач≥в). ” раз≥
запереченн¤ того з батьк≥в (усиновлювач≥в), з ¤ким проживаЇ
неповнол≥тн¤ особа, правочин може бути зд≥йснений з дозволу органу
оп≥ки та п≥клуванн¤.

   5. «а на¤вност≥ достатн≥х п≥дстав суд за за¤вою батьк≥в
(усиновлювач≥в), п≥клувальника, органу оп≥ки та п≥клуванн¤ може
обмежити право неповнол≥тньоњ особи самост≥йно розпор¤джатис¤
своњм зароб≥тком, стипенд≥Їю чи ≥ншими доходами або позбавити њњ
цього права.

   —уд скасовуЇ своЇ р≥шенн¤ про обмеженн¤ або позбавленн¤ цього
права, ¤кщо в≥дпали обставини, ¤к≥ були п≥дставою дл¤ його
прийн¤тт¤.

   6. ѕор¤док обмеженн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ неповнол≥тньоњ
особи встановлюЇтьс¤  ÷ив≥льним процесуальним кодексом ”крањни
( 1502-06, 1503-06,1504-06 ).

   —татт¤ 33. ÷ив≥льна в≥дпов≥дальн≥сть неповнол≥тньоњ особи

   1. Ќеповнол≥тн¤  особа особисто несе в≥дпов≥дальн≥сть за
порушенн¤ договору, укладеного нею самост≥йно в≥дпов≥дно  до
закону.

   2. Ќеповнол≥тн¤  особа особисто несе в≥дпов≥дальн≥сть за
порушенн¤ договору, укладеного за згодою батьк≥в (усиновлювач≥в),
п≥клувальника. якщо у неповнол≥тньоњ особи недостатньо майна дл¤
в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, додаткову в≥дпов≥дальн≥сть несуть њњ батьки
(усиновлювач≥) або п≥клувальник.

   3. Ќеповнол≥тн¤ особа несе в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану
нею ≥нш≥й особ≥, в≥дпов≥дно до статт≥ 1179 цього  одексу.

   —татт¤ 34. ѕовна цив≥льна д≥Їздатн≥сть

   1. ѕовну цив≥льну д≥Їздатн≥сть маЇ ф≥зична особа, ¤ка дос¤гла
в≥с≥мнадц¤ти рок≥в (повнол≥тт¤).

   2. ” раз≥ реЇстрац≥њ шлюбу ф≥зичноњ особи, ¤ка не дос¤гла
повнол≥тт¤, вона набуваЇ повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ з моменту
реЇстрац≥њ шлюбу.

   ” раз≥  припиненн¤  шлюбу до дос¤гненн¤ ф≥зичною особою
повнол≥тт¤ набута нею повна цив≥льна д≥Їздатн≥сть збер≥гаЇтьс¤.

   ” раз≥ визнанн¤ шлюбу нед≥йсним з п≥дстав, не пов'¤заних з
протиправною повед≥нкою неповнол≥тньоњ особи, набута нею повна
цив≥льна д≥Їздатн≥сть збер≥гаЇтьс¤.

   —татт¤ 35. Ќаданн¤ повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥

   1. ѕовна цив≥льна д≥Їздатн≥сть може бути надана ф≥зичн≥й
особ≥,  ¤ка дос¤гла ш≥стнадц¤ти рок≥в ≥ працюЇ за трудовим
договором, а також неповнол≥тн≥й особ≥, ¤ка записана мат≥р'ю або
батьком дитини.

   2. Ќаданн¤  повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ провадитьс¤ за
р≥шенн¤м органу оп≥ки та п≥клуванн¤ за за¤вою за≥нтересованоњ
особи  за  письмовою  згодою  батьк≥в  (усиновлювач≥в)  або
п≥клувальника, а у раз≥ в≥дсутност≥ такоњ згоди повна цив≥льна
д≥Їздатн≥сть може бути надана за р≥шенн¤м суду.

   3. ѕовна цив≥льна д≥Їздатн≥сть може бути надана ф≥зичн≥й
особ≥, ¤ка дос¤гла ш≥стнадц¤ти рок≥в ≥ ¤ка бажаЇ займатис¤
п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю.

   «а на¤вност≥ письмовоњ згоди на це батьк≥в (усиновлювач≥в),
п≥клувальника або органу оп≥ки та п≥клуванн¤ така особа може бути
зареЇстрована ¤к п≥дприЇмець. ” цьому раз≥ ф≥зична особа набуваЇ
повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ з моменту державноњ реЇстрац≥њ њњ ¤к
п≥дприЇмц¤.

   4. ѕовна  цив≥льна  д≥Їздатн≥сть, надана ф≥зичн≥й особ≥,
поширюЇтьс¤ на ус≥ цив≥льн≥ права та обов'¤зки.

   5. ” раз≥ припиненн¤ трудового договору, припиненн¤ ф≥зичною
особою  п≥дприЇмницькоњ  д≥¤льност≥ надана њй повна цив≥льна
д≥Їздатн≥сть збер≥гаЇтьс¤.

   —татт¤ 36. ќбмеженн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи

   1. —уд може обмежити цив≥льну д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи,
¤кщо вона страждаЇ на псих≥чний розлад, ¤кий ≥стотно впливаЇ на њњ
здатн≥сть усв≥домлювати значенн¤ своњх д≥й та (або) керувати ними.

   2. —уд може обмежити цив≥льну д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи,
¤кщо вона зловживаЇ спиртними напо¤ми, наркотичними засобами,
токсичними речовинами тощо ≥ тим ставить себе чи свою с≥м'ю, а
також ≥нших ос≥б, ¤ких вона за законом зобов'¤зана утримувати, у
скрутне матер≥альне становище.

   3. ѕор¤док обмеженн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи
встановлюЇтьс¤   ÷ив≥льним  процесуальним  кодексом  ”крањни
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06 ).

   4. ÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи Ї обмеженою з моменту
набранн¤ законноњ сили р≥шенн¤м суду про це.

   —татт¤ 37. ѕравов≥ насл≥дки обмеженн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥
        ф≥зичноњ особи

   1. Ќад ф≥зичною особою, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена,
встановлюЇтьс¤ п≥клуванн¤.

   2. ‘≥зична особа, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, може
самост≥йно вчин¤ти лише др≥бн≥ побутов≥ правочини.

   3. ѕравочини щодо розпор¤дженн¤ майном та ≥нш≥ правочини, що
виход¤ть за меж≥ др≥бних побутових, вчин¤ютьс¤ особою, цив≥льна
д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, за згодою п≥клувальника.

   ¬≥дмова п≥клувальника дати згоду на вчиненн¤ правочин≥в, що
виход¤ть за меж≥ др≥бних побутових, може бути оскаржена особою,
цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, до органу оп≥ки та п≥клуванн¤
або суду.

   4. ќдержанн¤ зароб≥тку, пенс≥њ, стипенд≥њ, ≥нших доход≥в
особи, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, та розпор¤джанн¤ ними
зд≥йснюютьс¤ п≥клувальником. ѕ≥клувальник може письмово дозволити
ф≥зичн≥й особ≥, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, самост≥йно
одержувати зароб≥ток,  пенс≥ю,  стипенд≥ю,  ≥нш≥  доходи  та
розпор¤джатис¤ ними.

   5. ќсоба, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ обмежена, самост≥йно
несе в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ нею договору, укладеного за
згодою п≥клувальника, та за шкоду, що завдана нею ≥нш≥й особ≥.

   —татт¤ 38. ѕоновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи,
        цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ була обмежена

   1. ” раз≥ видужанн¤ ф≥зичноњ особи, цив≥льна д≥Їздатн≥сть
¤коњ була обмежена, або такого пол≥пшенн¤ њњ псих≥чного стану,
¤кий в≥дновив у повному обс¤з≥ њњ здатн≥сть усв≥домлювати значенн¤
своњх д≥й та (або) керувати ними, суд поновлюЇ њњ цив≥льну
д≥Їздатн≥сть.

   2. ” раз≥ припиненн¤ ф≥зичною особою зловживанн¤ спиртними
напо¤ми, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо суд
поновлюЇ њњ цив≥льну д≥Їздатн≥сть.

   3. ѕ≥клуванн¤, встановлене над ф≥зичною особою, припин¤Їтьс¤
на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду про поновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥.

   4. ѕор¤док поновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи,
цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ була обмежена, встановлюЇтьс¤ ÷ив≥льним
процесуальним  кодексом  ”крањни  ( 1501-06, 1502-06, 1503-06,
1504-06 ).

   —татт¤ 39. ¬изнанн¤ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною

   1. ‘≥зична особа може бути визнана судом нед≥Їздатною, ¤кщо
вона внасл≥док хрон≥чного, ст≥йкого псих≥чного розладу не здатна
усв≥домлювати значенн¤ своњх д≥й та (або) керувати ними.

   2. ѕор¤док   визнанн¤   ф≥зичноњ  особи  нед≥Їздатною
встановлюЇтьс¤ ÷ив≥льним процесуальним кодексом ”крањни ( 1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06 ).

   3. якщо суд в≥дмовить у задоволенн≥ за¤ви про визнанн¤ особи
нед≥Їздатною  ≥  буде  встановлено, що вимога була за¤влена
недобросов≥сно без достатньоњ дл¤ цього п≥дстави, ф≥зична особа,
¤к≥й такими д≥¤ми було завдано моральноњ шкоди, маЇ право вимагати
в≥д за¤вника њњ в≥дшкодуванн¤.

   —татт¤ 40. ћомент визнанн¤ ф≥зичноњ особи нед≥Їздатною

   1. ‘≥зична особа визнаЇтьс¤ нед≥Їздатною з моменту набранн¤
законноњ сили р≥шенн¤м суду про це.

   2. якщо в≥д часу виникненн¤ нед≥Їздатност≥ залежить визнанн¤
нед≥йсним шлюбу, договору або ≥ншого правочину, суд з урахуванн¤м
висновку судово-псих≥атричноњ експертизи та ≥нших доказ≥в щодо
псих≥чного стану особи може визначити у своЇму р≥шенн≥ день, з
¤кого вона визнаЇтьс¤ нед≥Їздатною.

   —татт¤ 41. ѕравов≥ насл≥дки визнанн¤ ф≥зичноњ особи
        нед≥Їздатною

   1. Ќад нед≥Їздатною ф≥зичною особою встановлюЇтьс¤ оп≥ка.

   2. Ќед≥Їздатна ф≥зична особа не маЇ права вчин¤ти будь-¤кого
правочину.

   3. ѕравочини в≥д ≥мен≥ нед≥Їздатноњ ф≥зичноњ особи та в њњ
≥нтересах вчин¤Ї њњ оп≥кун.

   4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану нед≥Їздатною ф≥зичною
особою, несе њњ оп≥кун (статт¤ 1184 цього  одексу).

   —татт¤ 42. ѕоновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи,
        ¤ка була визнана нед≥Їздатною

   1. «а позовом оп≥куна або органу оп≥ки та п≥клуванн¤ суд
поновлюЇ цив≥льну д≥Їздатн≥сть ф≥зичноњ особи, ¤ка була визнана
нед≥Їздатною, ≥ припин¤Ї оп≥ку, ¤кщо буде  встановлено,  що
внасл≥док видужанн¤ або значного пол≥пшенн¤ њњ псих≥чного стану у
нењ поновилас¤ здатн≥сть усв≥домлювати значенн¤ своњх д≥й та
керувати ними.

   2. ѕор¤док поновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи,
¤ка  була  визнана  нед≥Їздатною,  встановлюЇтьс¤  ÷ив≥льним
процесуальним кодексом  ”крањни  ( 1501-06, 1502-06, 1503-06,
1504-06 ).

   —татт¤ 43. ¬изнанн¤ ф≥зичноњ особи безв≥сно в≥дсутньою

   1. ‘≥зична особа може бути визнана судом безв≥сно в≥дсутньою,
¤кщо прот¤гом одного року в м≥сц≥ њњ пост≥йного проживанн¤ немаЇ
в≥домостей про м≥сце њњ перебуванн¤.

   2. ” раз≥ неможливост≥ встановити день одержанн¤ останн≥х
в≥домостей про м≥сце перебуванн¤ особи початком њњ безв≥сноњ
в≥дсутност≥ вважаЇтьс¤ перше число м≥с¤ц¤, що йде за тим, у ¤кому
були одержан≥ так≥ в≥домост≥, а в раз≥ неможливост≥ встановити цей
м≥с¤ць - перше с≥чн¤ наступного року.

   3. ѕор¤док  визнанн¤  ф≥зичноњ особи безв≥сно в≥дсутньою
встановлюЇтьс¤ ÷ив≥льним процесуальним кодексом ”крањни ( 1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06 ).

   —татт¤ 44. ќп≥ка над майном ф≥зичноњ особи, ¤ка визнана
        безв≥сно в≥дсутньою, а також ф≥зичноњ особи, м≥сце
        перебуванн¤ ¤коњ нев≥доме

   1. Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду про визнанн¤ ф≥зичноњ особи
безв≥сно в≥дсутньою нотар≥ус за останн≥м м≥сцем њњ проживанн¤
описуЇ належне њй майно та встановлюЇ над ним оп≥ку.

   2. «а за¤вою за≥нтересованоњ особи або органу оп≥ки та
п≥клуванн¤ над майном ф≥зичноњ особи, м≥сце перебуванн¤ ¤коњ
нев≥доме, оп≥ка може бути встановлена нотар≥усом до ухваленн¤
судом р≥шенн¤ про визнанн¤ њњ безв≥сно в≥дсутньою.

   3. ќп≥кун над майном ф≥зичноњ особи, ¤ка визнана безв≥сно
в≥дсутньою, або ф≥зичноњ особи, м≥сце перебуванн¤ ¤коњ нев≥доме,
приймаЇ виконанн¤ цив≥льних обов'¤зк≥в на њњ користь, погашаЇ за
рахунок њњ майна борги, управл¤Ї цим майном в њњ ≥нтересах.

   4. «а за¤вою за≥нтересованоњ особи оп≥кун над майном ф≥зичноњ
особи, ¤ка визнана безв≥сно в≥дсутньою, або ф≥зичноњ особи, м≥сце
перебуванн¤ ¤коњ нев≥доме, надаЇ за рахунок цього майна утриманн¤
особам, ¤ких вони за законом зобов'¤зан≥ утримувати.

   5. ќп≥ка над майном припин¤Їтьс¤ у раз≥ скасуванн¤ р≥шенн¤
суду про визнанн¤ ф≥зичноњ особи безв≥сно в≥дсутньою, а також у
раз≥ по¤ви ф≥зичноњ особи, м≥сце перебуванн¤ ¤коњ було нев≥домим.

   —татт¤ 45. —касуванн¤ р≥шенн¤ суду про визнанн¤ ф≥зичноњ
        особи безв≥сно в≥дсутньою

   1. якщо ф≥зична особа, ¤ка була визнана безв≥сно в≥дсутньою,
з'¤вилас¤ або ¤кщо одержано в≥домост≥ про м≥сце њњ перебуванн¤,
суд за м≥сцем њњ перебуванн¤ або суд, що постановив р≥шенн¤ про
визнанн¤ ц≥Їњ особи безв≥сно в≥дсутньою, за за¤вою ц≥Їњ особи або
≥ншоњ за≥нтересованоњ особи скасовуЇ р≥шенн¤ про визнанн¤ ф≥зичноњ
особи безв≥сно в≥дсутньою.

   —татт¤ 46. ќголошенн¤ ф≥зичноњ особи померлою

   1. ‘≥зична особа може бути оголошена судом померлою, ¤кщо у
м≥сц≥ њњ пост≥йного проживанн¤ немаЇ в≥домостей про м≥сце њњ
перебуванн¤ прот¤гом трьох рок≥в, а ¤кщо вона пропала безв≥сти за
обставин, що загрожували њй смертю або дають п≥дставу припускати
њњ загибель в≥д певного нещасного випадку, - прот¤гом шести
м≥с¤ц≥в.

   2. ‘≥зична особа, ¤ка пропала безв≥сти у зв'¤зку з воЇнними
д≥¤ми, може бути оголошена судом померлою п≥сл¤ спливу двох рок≥в
в≥д дн¤ зак≥нченн¤ воЇнних д≥й. « урахуванн¤м конкретних обставин
справи суд може оголосити ф≥зичну особу померлою ≥ до спливу цього
строку, але не ран≥ше спливу шести м≥с¤ц≥в.

   3. ‘≥зична особа оголошуЇтьс¤ померлою в≥д дн¤ набранн¤
законноњ сили р≥шенн¤м суду про це. ‘≥зична особа, ¤ка пропала
безв≥сти за обставин, що загрожували њй смертю або дають п≥дстави
припустити њњ загибель в≥д певного нещасного випадку або у зв'¤зку
з воЇнними д≥¤ми, може бути оголошена померлою в≥д дн¤ њњ
в≥рог≥дноњ смерт≥.

   4. ѕор¤док оголошенн¤ ф≥зичноњ особи померлою встановлюЇтьс¤
÷ив≥льним процесуальним кодексом  ”крањни ( 1501-06,  1502-06,
1503-06, 1504-06 ).

   —татт¤ 47. ѕравов≥ насл≥дки оголошенн¤ ф≥зичноњ особи
        померлою

   1. ѕравов≥  насл≥дки  оголошенн¤ ф≥зичноњ особи померлою
прир≥внюютьс¤ до правових насл≥дк≥в, ¤к≥ настають у раз≥ смерт≥.

   2. —падкоЇмц≥ ф≥зичноњ особи, ¤ка оголошена померлою, не
мають права в≥дчужувати прот¤гом п'¤ти рок≥в нерухоме майно, що
перейшло до них у зв'¤зку з в≥дкритт¤м спадщини.

   Ќотар≥ус, ¤кий видав спадкоЇмцев≥ св≥доцтво про право на
спадщину на нерухоме майно, накладаЇ на нього заборону в≥дчуженн¤.

   —татт¤ 48. ѕравов≥ насл≥дки по¤ви ф≥зичноњ особи, ¤ка була
        оголошена померлою

   1. якщо ф≥зична особа, ¤ка була оголошена померлою, з'¤вилас¤
або ¤кщо одержано в≥домост≥ про м≥сце њњ перебуванн¤, суд за
м≥сцем перебуванн¤ ц≥Їњ особи або суд, що постановив р≥шенн¤ про
оголошенн¤  њњ  померлою,  за  за¤вою ц≥Їњ особи або ≥ншоњ
за≥нтересованоњ особи скасовуЇ р≥шенн¤ суду  про  оголошенн¤
ф≥зичноњ особи померлою.

   2. Ќезалежно в≥д часу своЇњ по¤ви ф≥зична особа, ¤ка була
оголошена померлою, маЇ право вимагати в≥д особи, ¤ка волод≥Ї њњ
майном, поверненн¤ цього майна, ¤кщо воно збереглос¤ та безоплатно
перейшло до нењ п≥сл¤ оголошенн¤ ф≥зичноњ особи померлою, за
вин¤тком майна, придбаного за набувальною давн≥стю, а також грошей
та ц≥нних папер≥в на пред'¤вника.

   3. ќсоба, до ¤коњ майно перейшло за в≥дплатним договором,
зобов'¤зана повернути його, ¤кщо буде встановлено, що на момент
набутт¤ цього майна вона знала, що ф≥зична особа, ¤ка була
оголошена померлою, жива.

   ” раз≥ неможливост≥ повернути майно в натур≥ особ≥, ¤ка була
оголошена померлою, в≥дшкодовуЇтьс¤ варт≥сть цього майна.

   4. якщо майно ф≥зичноњ особи, ¤ка була оголошена померлою ≥
з'¤вилас¤, перейшло у власн≥сть держави, јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим або територ≥альноњ громади ≥ було реал≥зоване ними, ц≥й особ≥
повертаЇтьс¤ сума, одержана в≥д реал≥зац≥њ цього майна.

   —татт¤ 49. јкти цив≥льного стану

   1. јктами цив≥льного стану Ї под≥њ та д≥њ, ¤к≥ нерозривно
пов'¤зан≥ з ф≥зичною особою ≥ започатковують, зм≥нюють, доповнюють
або припин¤ють њњ можлив≥сть бути суб'Їктом цив≥льних прав та
обов'¤зк≥в.

   2. јктами цив≥льного стану Ї народженн¤ ф≥зичноњ особи,
встановленн¤  њњ  походженн¤,  набутт¤ громад¤нства, вих≥д з
громад¤нства та його втрата, дос¤гненн¤ в≥дпов≥дного в≥ку, наданн¤
повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥, обмеженн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥,
визнанн¤ особи нед≥Їздатною, шлюб, роз≥рванн¤ шлюбу, усиновленн¤,
зм≥на ≥мен≥, ≥нвал≥дн≥сть, смерть тощо.

   3. ƒержавн≥й реЇстрац≥њ п≥дл¤гають народженн¤ ф≥зичноњ особи
та њњ походженн¤, громад¤нство, шлюб, роз≥рванн¤ шлюбу, зм≥на
≥мен≥, смерть.

   4. –еЇстрац≥¤ акт≥в цив≥льного стану провадитьс¤ в≥дпов≥дно
до закону.

               √лава 5
          ‘≤«»„Ќј ќ—ќЅј - ѕ≤ƒѕ–»™ћ≈÷№

   —татт¤ 50. ѕраво ф≥зичноњ особи на зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ
        д≥¤льност≥

   1. ѕраво на зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤ку не
заборонено  законом,  маЇ  ф≥зична особа з повною цив≥льною
д≥Їздатн≥стю.

   ќбмеженн¤ права ф≥зичноњ особи на зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ
д≥¤льност≥ встановлюютьс¤  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та
законом.

   2. ‘≥зична  особа зд≥йснюЇ своЇ право на п≥дприЇмницьку
д≥¤льн≥сть за умови  њњ  державноњ  реЇстрац≥њ  в  пор¤дку,
встановленому законом.

   ≤нформац≥¤  про  державну  реЇстрац≥ю  ф≥зичних  ос≥б -
п≥дприЇмц≥в Ї в≥дкритою.

   3. якщо особа розпочала  п≥дприЇмницьку  д≥¤льн≥сть  без
державноњ реЇстрац≥њ, уклавши в≥дпов≥дн≥ договори, вона не маЇ
права оспорювати ц≥ договори на т≥й п≥дстав≥, що вона не Ї
п≥дприЇмцем.

   —татт¤ 51. «астосуванн¤ до п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥
        ф≥зичних ос≥б нормативно-правових акт≥в, що
        регулюють п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть юридичних ос≥б

   1. ƒо п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ ф≥зичних ос≥б застосовуютьс¤
нормативно-правов≥ акти, що регулюють п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть
юридичних ос≥б, ¤кщо ≥нше не встановлено законом або не випливаЇ
≥з сут≥ в≥дносин.

   —татт¤ 52. ÷ив≥льно-правова в≥дпов≥дальн≥сть ф≥зичноњ
        особи - п≥дприЇмц¤

   1. ‘≥зична особа - п≥дприЇмець в≥дпов≥даЇ за зобов'¤занн¤ми,
пов'¤заними з п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю, ус≥м своњм майном, кр≥м
майна, на ¤ке зг≥дно ≥з законом не може бути звернено ст¤гненн¤.

   2. ‘≥зична особа - п≥дприЇмець, ¤ка перебуваЇ у шлюб≥,
в≥дпов≥даЇ  за  зобов'¤занн¤ми, пов'¤заними з п≥дприЇмницькою
д≥¤льн≥стю, ус≥м своњм особистим майном ≥ часткою у прав≥ сп≥льноњ
сум≥сноњ власност≥ подружж¤, ¤ка належатиме њй при под≥л≥ цього
майна.

   —татт¤ 53. Ѕанкрутство ф≥зичноњ особи - п≥дприЇмц¤

   1. ‘≥зична  особа,  ¤ка  неспроможна задовольнити вимоги
кредитор≥в,  пов'¤зан≥  ≥з  зд≥йсненн¤м  нею  п≥дприЇмницькоњ
д≥¤льност≥, може бути визнана банкрутом у пор¤дку, встановленому
законом.

   —татт¤ 54. ”правл≥нн¤ майном, що використовуЇтьс¤ у
        п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥, органом оп≥ки та
        п≥клуванн¤ 

   1. якщо  ф≥зична особа - п≥дприЇмець  визнана безв≥сно
в≥дсутньою, нед≥Їздатною чи њњ цив≥льна д≥Їздатн≥сть обмежена або
¤кщо власником майна, ¤ке використовувалос¤ у п≥дприЇмницьк≥й
д≥¤льност≥, стала неповнол≥тн¤ чи малол≥тн¤ особа, орган оп≥ки та
п≥клуванн¤ може призначити управител¤ цього майна.

   ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤ укладаЇ з управителем догов≥р про
управл≥нн¤ цим майном.

   2. ѕри  зд≥йсненн≥  повноважень  щодо  управл≥нн¤ майном
управитель д≥Ї в≥д свого ≥мен≥ в ≥нтересах особи, ¤ка Ї власником
майна.

   3. ” договор≥ про управл≥нн¤ майном встановлюютьс¤ права та
обов'¤зки управител¤.

   ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤ зд≥йснюЇ контроль за д≥¤льн≥стю
управител¤ майном в≥дпов≥дно до правил про контроль за д≥¤льн≥стю
оп≥куна ≥ п≥клувальника.

   4. ƒогов≥р про управл≥нн¤ майном припин¤Їтьс¤, ¤кщо в≥дпали
обставини, на п≥дстав≥ ¤ких в≥н був укладений.

               √лава 6
            ќѕ≤ ј “ј ѕ≤ Ћ”¬јЌЌя

   —татт¤ 55. «авданн¤ оп≥ки та п≥клуванн¤

   1. ќп≥ка та п≥клуванн¤ встановлюютьс¤ з метою забезпеченн¤
особистих немайнових ≥ майнових прав та ≥нтерес≥в малол≥тн≥х,
неповнол≥тн≥х ос≥б, а також повнол≥тн≥х ос≥б, ¤к≥ за станом
здоров'¤ не можуть самост≥йно зд≥йснювати своњ права ≥ виконувати
обов'¤зки.

   —татт¤ 56. ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤

   1. ќргани, на ¤к≥ покладено зд≥йсненн¤ оп≥ки та п≥клуванн¤,
њх права та обов'¤зки щодо забезпеченн¤ прав та ≥нтерес≥в ф≥зичних
ос≥б, ¤к≥ потребують оп≥ки та п≥клуванн¤, встановлюютьс¤ законом
та ≥ншими нормативно-правовими актами.

   —татт¤ 57. ќбов'¤зок пов≥домл¤ти про ф≥зичних ос≥б, ¤к≥
        потребують оп≥ки або п≥клуванн¤

   1. ќсоба, ¤к≥й стало в≥домо про ф≥зичну особу, ¤ка потребуЇ
оп≥ки або п≥клуванн¤, зобов'¤зана негайно пов≥домити про це орган
оп≥ки та п≥клуванн¤.

   —татт¤ 58. ‘≥зичн≥ особи, над ¤кими встановлюЇтьс¤ оп≥ка

   1. ќп≥ка встановлюЇтьс¤  над  малол≥тн≥ми  особами,  ¤к≥
позбавлен≥ батьк≥вського п≥клуванн¤, та ф≥зичними особами, ¤к≥
визнан≥ нед≥Їздатними.

   —татт¤ 59. ‘≥зичн≥ особи, над ¤кими встановлюЇтьс¤ п≥клуванн¤

   1. ѕ≥клуванн¤ встановлюЇтьс¤ над неповнол≥тн≥ми особами, ¤к≥
позбавлен≥  батьк≥вського  п≥клуванн¤,  та ф≥зичними особами,
цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤ких обмежена.

   —татт¤ 60. ¬становленн¤ оп≥ки та п≥клуванн¤ судом

   1. —уд встановлюЇ оп≥ку над ф≥зичною особою у раз≥ визнанн¤
њњ нед≥Їздатною.

   2. —уд встановлюЇ п≥клуванн¤ над ф≥зичною особою у раз≥
обмеженн¤ њњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥.

   3. —уд встановлюЇ оп≥ку над малол≥тньою особою та п≥клуванн¤
над  неповнол≥тньою  особою,  ¤кщо при розгл¤д≥ справи буде
встановлено, що вони позбавлен≥ батьк≥вського п≥клуванн¤.

   —татт¤ 61. ¬становленн¤ оп≥ки та п≥клуванн¤ органом оп≥ки та
        п≥клуванн¤

   1. ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤ встановлюЇ оп≥ку над малол≥тньою
особою та п≥клуванн¤ над неповнол≥тньою особою, кр≥м випадк≥в,
встановлених частинами першою та другою статт≥ 60 цього  одексу.

   —татт¤ 62. ћ≥сце встановленн¤ оп≥ки або п≥клуванн¤

   1. ќп≥ка або п≥клуванн¤ встановлюютьс¤ за м≥сцем проживанн¤
ф≥зичноњ особи, ¤ка потребуЇ оп≥ки чи п≥клуванн¤, або за м≥сцем
проживанн¤ оп≥куна чи п≥клувальника.

   —татт¤ 63. ѕризначенн¤ оп≥куна або п≥клувальника

   1. ќп≥куна  або  п≥клувальника призначаЇ орган оп≥ки та
п≥клуванн¤.

   2. ќп≥куном або п≥клувальником може бути лише ф≥зична особа з
повною цив≥льною д≥Їздатн≥стю.

   3. ‘≥зична  особа  може  бути  призначена  оп≥куном або
п≥клувальником лише за њњ письмовою за¤вою.

   4. ќп≥кун або п≥клувальник призначаютьс¤ переважно з ос≥б,
¤к≥ перебувають у с≥мейних, родинних в≥дносинах з п≥доп≥чним, з
урахуванн¤м особистих стосунк≥в м≥ж ними,  можливост≥  особи
виконувати обов'¤зки оп≥куна чи п≥клувальника.

   ѕри призначенн≥  оп≥куна  дл¤  малол≥тньоњ особи та при
призначенн≥ п≥клувальника дл¤ неповнол≥тньоњ особи враховуЇтьс¤
бажанн¤ п≥доп≥чного.

   5. ‘≥зичн≥й особ≥ може бути призначено одного або к≥лькох
оп≥кун≥в чи п≥клувальник≥в.

   —татт¤ 64. ‘≥зична особа, ¤ка не може бути оп≥куном або
        п≥клувальником

   1. ќп≥куном або п≥клувальником не може бути ф≥зична особа:

   1) ¤ка позбавлена батьк≥вських прав, ¤кщо ц≥ права не були
поновлен≥;

   2) повед≥нка та ≥нтереси ¤коњ суперечать ≥нтересам ф≥зичноњ
особи, ¤ка потребуЇ оп≥ки або п≥клуванн¤.

   —татт¤ 65. ќп≥ка або п≥клуванн¤ над ф≥зичною особою, щодо
        ¤коњ не призначено оп≥куна або п≥клувальника

   1. ƒо встановленн¤ оп≥ки або п≥клуванн¤ ≥ призначенн¤ оп≥куна
чи п≥клувальника оп≥ку або п≥клуванн¤ над ф≥зичною особою зд≥йснюЇ
в≥дпов≥дний орган оп≥ки та п≥клуванн¤.

   —татт¤ 66. ќп≥ка або п≥клуванн¤ над ф≥зичною особою, ¤ка
        перебуваЇ у спец≥альному заклад≥

   1. якщо над ф≥зичною особою, ¤ка перебуваЇ у навчальному
заклад≥, заклад≥ охорони здоров'¤ або заклад≥ соц≥ального захисту
населенн¤, не встановлено оп≥ку чи п≥клуванн¤ або не призначено
оп≥куна чи п≥клувальника, оп≥ку або п≥клуванн¤ над нею зд≥йснюЇ
цей заклад.

   —татт¤ 67. ѕрава та обов'¤зки оп≥куна

   1. ќп≥кун зобов'¤заний дбати про п≥доп≥чного, про створенн¤
йому необх≥дних побутових умов, забезпеченн¤ його догл¤дом та
л≥куванн¤м.

   ќп≥кун малол≥тньоњ особи зобов'¤заний дбати про њњ вихованн¤,
навчанн¤ та розвиток.

   2. ќп≥кун маЇ право вимагати поверненн¤ п≥доп≥чного в≥д ос≥б,
¤к≥ тримають його без законноњ п≥дстави.

   3. ќп≥кун вчин¤Ї правочини в≥д ≥мен≥  та  в  ≥нтересах
п≥доп≥чного.

   4. ќп≥кун зобов'¤заний вживати заход≥в щодо захисту цив≥льних
прав та ≥нтерес≥в п≥доп≥чного.

   —татт¤ 68. ѕравочини, ¤к≥ не може вчин¤ти оп≥кун

   1. ќп≥кун, його дружина, чолов≥к та близьк≥ родич≥ (батьки,
д≥ти, брати, сестри) не можуть укладати з п≥доп≥чним договор≥в,
кр≥м переданн¤ майна п≥доп≥чному у власн≥сть  за  договором
даруванн¤ або у безоплатне користуванн¤ за договором позички.

   2. ќп≥кун  не  може  зд≥йснювати  даруванн¤  в≥д  ≥мен≥
п≥доп≥чного, а також зобов'¤зуватис¤ в≥д його ≥мен≥ порукою.

   —татт¤ 69. ѕрава та обов'¤зки п≥клувальника

   1. ѕ≥клувальник над неповнол≥тньою особою зобов'¤заний дбати
про створенн¤ дл¤ нењ необх≥дних побутових умов, про њњ вихованн¤,
навчанн¤ та розвиток.

   ѕ≥клувальник над ф≥зичною особою, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤коњ
обмежена,  зобов'¤заний  дбати  про  њњ л≥куванн¤, створенн¤
необх≥дних побутових умов.

   2. ѕ≥клувальник даЇ згоду на вчиненн¤ п≥доп≥чним правочин≥в
в≥дпов≥дно до статей 32 та 37 цього  одексу.

   3. ѕ≥клувальник зобов'¤заний вживати заход≥в щодо захисту
цив≥льних прав та ≥нтерес≥в п≥доп≥чного.

   —татт¤ 70. ѕравочини, на вчиненн¤ ¤ких п≥клувальник не може
        давати згоду

   1. ѕ≥клувальник не може давати згоду на укладенн¤ договор≥в
м≥ж п≥доп≥чним та своЇю дружиною (своњм чолов≥ком) або своњми
близькими родичами, кр≥м переданн¤ майна п≥доп≥чному у власн≥сть
за договором даруванн¤ або у безоплатне користуванн¤ на п≥дстав≥
договору позички.

   —татт¤ 71. ѕравочини, ¤к≥ вчин¤ютьс¤ з дозволу органу оп≥ки
        та п≥клуванн¤

   1. ќп≥кун не маЇ права без дозволу  органу  оп≥ки  та
п≥клуванн¤:

   1) в≥дмовитис¤ в≥д майнових прав п≥доп≥чного;

   2) видавати письмов≥ зобов'¤занн¤ в≥д ≥мен≥ п≥доп≥чного;

   3) укладати  договори,  ¤к≥  п≥дл¤гають  нотар≥альному
посв≥дченню та (або) державн≥й реЇстрац≥њ, в тому числ≥ договори
щодо под≥лу або обм≥ну житлового будинку, квартири;

   4) укладати договори щодо ≥ншого ц≥нного майна.

   2. ѕ≥клувальник маЇ право дати згоду на вчиненн¤ правочин≥в,
передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥, лише з дозволу органу
оп≥ки та п≥клуванн¤.

   —татт¤ 72. ”правл≥нн¤ майном особи, над ¤кою встановлено
        оп≥ку

   1. ќп≥кун зобов'¤заний дбати про збереженн¤ та використанн¤
майна п≥доп≥чного в його ≥нтересах.

   2. якщо малол≥тн¤ особа може самост≥йно визначити  своњ
потреби та ≥нтереси, оп≥кун, зд≥йснюючи управл≥нн¤ њњ майном,
повинен враховувати њњ бажанн¤.

   3. ќп≥кун самост≥йно  зд≥йснюЇ  витрати,  необх≥дн≥  дл¤
задоволенн¤ потреб п≥доп≥чного, за рахунок пенс≥њ, ал≥мент≥в,
доход≥в в≥д майна п≥доп≥чного тощо.

   4. якщо п≥доп≥чний Ї власником нерухомого майна або майна,
¤ке потребуЇ пост≥йного управл≥нн¤, оп≥кун може з дозволу органу
оп≥ки та п≥клуванн¤ управл¤ти цим майном або передати його за
договором в управл≥нн¤ ≥нш≥й особ≥.

   —татт¤ 73. ѕраво оп≥куна та п≥клувальника на плату за
        виконанн¤ ними своњх обов'¤зк≥в

   1. ѕ≥дстави виникненн¤ права на оплату послуг оп≥куна та
п≥клувальника,  њњ  розм≥р та пор¤док виплати встановлюютьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 74. ќп≥ка над майном

   1. якщо у особи, над ¤кою встановлено оп≥ку чи п≥клуванн¤, Ї
майно, що знаходитьс¤ в ≥нш≥й м≥сцевост≥, оп≥ка над цим майном
встановлюЇтьс¤ органом оп≥ки та п≥клуванн¤ за м≥сцезнаходженн¤м
майна.

   ќп≥ка над майном встановлюЇтьс¤ також в ≥нших випадках,
встановлених законом.

   —татт¤ 75. «в≥льненн¤ оп≥куна та п≥клувальника

   1. ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤ за за¤вою особи зв≥льн¤Ї њњ в≥д
повноважень оп≥куна або п≥клувальника. “ака за¤ва розгл¤даЇтьс¤
органом оп≥ки та п≥клуванн¤ прот¤гом одного м≥с¤ц¤.

   ќсоба виконуЇ повноваженн¤ оп≥куна або п≥клувальника  до
винесенн¤ р≥шенн¤ про зв≥льненн¤ њњ в≥д повноважень оп≥куна або
п≥клувальника чи до зак≥нченн¤ м≥с¤чного строку в≥д дн¤ поданн¤
за¤ви, ¤кщо вона не була розгл¤нута прот¤гом цього строку.

   2. ќрган оп≥ки та п≥клуванн¤ може зв≥льнити п≥клувальника в≥д
його повноважень за за¤вою особи, над ¤кою встановлено п≥клуванн¤.

   3. «а за¤вою органу оп≥ки та п≥клуванн¤ суд може зв≥льнити
особу в≥д повноважень оп≥куна або п≥клувальника у раз≥ невиконанн¤
нею своњх обов'¤зк≥в, а також у раз≥ пом≥щенн¤ п≥доп≥чного до
навчального  закладу,  закладу  охорони здоров'¤ або закладу
соц≥ального захисту.

   —татт¤ 76. ѕрипиненн¤ оп≥ки

   1. ќп≥ка припин¤Їтьс¤ у раз≥ передач≥ малол≥тньоњ особи
батькам (усиновлювачам).

   2. ќп≥ка  припин¤Їтьс¤  у  раз≥  дос¤гненн¤  п≥доп≥чним
чотирнадц¤ти рок≥в. ” цьому раз≥ особа, ¤ка зд≥йснювала обов'¤зки
оп≥куна, стаЇ п≥клувальником без спец≥ального р≥шенн¤ щодо цього.

   3. ќп≥ка  припин¤Їтьс¤  у  раз≥  поновленн¤  цив≥льноњ
д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи, ¤ка була визнана нед≥Їздатною.

   —татт¤ 77. ѕрипиненн¤ п≥клуванн¤

   1. ѕ≥клуванн¤ припин¤Їтьс¤ у раз≥:

   1) дос¤гненн¤ ф≥зичною особою повнол≥тт¤;

   2) реЇстрац≥њ шлюбу неповнол≥тньоњ особи;

   3) наданн¤ неповнол≥тн≥й особ≥ повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥;

   4) поновленн¤ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ ф≥зичноњ особи, цив≥льна
д≥Їздатн≥сть ¤коњ була обмежена.

   —татт¤ 78. Ќаданн¤ д≥Їздатн≥й ф≥зичн≥й особ≥ допомоги у
        зд≥йсненн≥ њњ прав та виконанн≥ обов'¤зк≥в

   1. ƒ≥Їздатна ф≥зична особа, ¤ка за станом здоров'¤ не може
самост≥йно зд≥йснювати своњ права та виконувати обов'¤зки, маЇ
право обрати соб≥ пом≥чника.

   ѕом≥чником може бути д≥Їздатна ф≥зична особа.

   «а за¤вою особи, ¤ка потребуЇ допомоги, ≥м'¤ њњ пом≥чника
реЇструЇтьс¤ органом оп≥ки та п≥клуванн¤, що п≥дтверджуЇтьс¤
в≥дпов≥дним документом.

   2. ѕом≥чник маЇ право на одержанн¤  пенс≥њ,  ал≥мент≥в,
зароб≥тноњ плати, поштовоњ кореспонденц≥њ, що належать ф≥зичн≥й
особ≥, ¤ка потребуЇ допомоги.

   3. ѕом≥чник маЇ право вчин¤ти др≥бн≥ побутов≥ правочини в
≥нтересах особи, ¤ка потребуЇ допомоги, в≥дпов≥дно до наданих йому
повноважень.

   4. ѕом≥чник представл¤Ї особу в органах державноњ влади,
органах  влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, органах м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ та орган≥зац≥¤х, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана  з
обслуговуванн¤м населенн¤.

   ѕом≥чник може представл¤ти ф≥зичну особу в суд≥ лише на
п≥дстав≥ окремоњ дов≥реност≥.

   5. ѕослуги пом≥чника Ї оплатними, ¤кщо ≥нше не визначено за
домовлен≥стю стор≥н.

   6. ѕом≥чник може бути у будь-¤кий час в≥дкликаний особою, ¤ка
потребувала допомоги. ” цьому  раз≥  повноваженн¤  пом≥чника
припин¤ютьс¤.

   —татт¤ 79. ќскарженн¤ д≥й оп≥куна, р≥шень органу оп≥ки та
        п≥клуванн¤

   1. ƒ≥њ оп≥куна можуть бути оскаржен≥ за≥нтересованою особою,
в тому числ≥ родичами п≥доп≥чного, до органу оп≥ки та п≥клуванн¤
або до суду.

   2. –≥шенн¤ органу оп≥ки та п≥клуванн¤ може бути оскаржено до
в≥дпов≥дного  органу,  ¤кому  п≥дпор¤дкований орган оп≥ки та
п≥клуванн¤, або до суду.

 —тор≥нки:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
¬≥д тепер ¬и зможете прочитати основн≥ «акони та  одекси ”крањни з сайту ёрист.
 онституц≥¤ ”крањни
 одекси та «акони ”крањни

ѕлатiжнi реквiзити дл¤ перерахуванн¤ держмита
–екв≥зити дл¤ перерахуванн¤ iнформацiйно-технiчне забезпеченн¤ судового процесу

¬≥домост≥ щодо суд≥в ”крањни

 урс ™¬–ќ до √ривн≥  урс ƒолара до √ривн≥  урс ™¬–ќ до √ривн≥  урс ƒолара до √ривн≥
ћапа  иЇва
ћапа  ињвського метропол≥тену
ћапа зал≥зниць ”крањни
Rambler's Top100 каталог @PAUTINA.NET  аталог лучших ссылок интернета ёриспруденци¤ «аконы TopCTO ёриспруденци¤ «аконы -= QS.kiev.ua =- ќсвiтнiй портал  аталог –есурсов »нтернет —истема авторегистрации в каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерна¤ сеть, каталог сайтов, услуги продвижени¤ и рекламы сайтов ћониторинг сервера осуществл¤етс¤ системой UpTime Russian America Top. –ейтинг ресурсов –усской јмерики.  аталог лучших ресурсов »нтернет META-Ukraine  аталог сайтов ¬сего.RU CyberTown.ru - каталог –уЌета
ћјѕј Ќ≈ЌјЎќѓ ” –јѓЌ»

.::–озм≥щенн¤ реклами: :√оловна::.
Hosted by uCoz